آثار اجتماعی حمایت از زنان سرپرست خانواده

در مقالات قبلی در رابطه با مشکلات و راهکار های توانمند سازی زنان سرپرست خانواده صحبت کردیم، در این مقاله در رابطه با آثار اجتماعی حمایت از زنان سرپرست خانواده می خوانیم.

همانطور که می دانید زنـان ، زیربنـای سـلامت خانواده‌ ها و جوامـع هسـتند و بـرای اینکـه بتواننـد نقـش مراقبت دهندگـی خـود را بـه نحـو احسـن انجـام دهنـد، بایـد سـطح سـلامت و رفـاه خـود را حفــظ و ارتقای دهنــد. از گروه‌هایی که توجه به‌سلامت اجتماعی آنها بسیار اهمیت دارد، زنان سرپرست خانواده هستند.

زنان سرپرست خانواده علاوه بر نقش مادری، نقش پدر را نیز ایفا می‌کنند. این خانواده‌ها تک والدی نامیده می‌شوند که مادر سرپرست و نان‌آور خانه و خانواده است؛ به این صورت مادر، نقش‌ها و مسئولیت‌های بیشتری را متحمل می‌شود.

این تنش‌ها تا حدی از محیط زندگی و محدودیت‌های مختص زنان سرپرست خانواده، سرچشمه می‌گیرد. بدین ترتیب این زنان مشکلات روان‌شناختی و اجتماعی – اقتصادی زیادی را تحمل می‌کنند که پیامدهای منفی برای سلامت آنها دارد. روابط اجتماعی زنان معمولاً از زمانی که شوهران خود را از دست می‌دهند، دچار اختلال می‌شود.

برخی در معرض مشکلات اقتصادی، روانی و اجتماعی قرار می‌گیرند و نه‌تنها دغدغهٔ تأمین معاش دارند، بلکه احساس می‌کنند از پناهگاه مطمئن و قابل اتّکایی برخوردار نیستند؛ این وضعیّت در صورت داشتن فرزند، پیچیده‌تر می‌شود . اگرچه در کشور ما به‌خصوص در مناطق محروم و روستایی، برای سلامت جسمی افراد گام‌های مناسبی برداشته شده است، امّا آنچه نبودِ آن در همهٔ عرصه‌های کشور محسوس است، عدم حمایت اجتماعی از زنان برای ارتقای ابعاد روانی و اجتماعی سلامت است.

تاثیر حمایت از زنان سرپرست خانوار بر سلامت جامعه

 

هـر جامعـه زمـانی از پویایی و نشاط برخوردار خواهد بود که شهروندانش دارای سلامت جسمی، روانی و اجتمـاعی مطلـوب باشند؛ در این صورت است که جامعه می‌تواند پله‌های ترقی و تکامل را طی کـرد و بـه سـطح قابل‌قبولی از توسعه دست یابد. سلامت جامعه در گرو سلامت جسمی، روانی و اجتماعی تک‌تک افـراد است و افراد ، در جامعه‌ی سالم است که پرورش می‌یابند.

سلامت اجتماعی بخشی از سـلامت فـرد است که در عرصه اجتماع به ظهور می‌رسد و زمانی فرد را می‌توان واجد سلامت اجتماعی دانست که بتواند فعالیت‌ها و نقش‌های اجتماعی خود را در حد متعـارف انجـام دهـد و بـا جامعـه و هنجارهـای اجتماعی احساس پیوند و اتصال کند .

از عوامل مهم مرتبط با سلامت اجتماعی افراد، حمایت اجتماعی از آنان است.

اگرچه مراقبت، دوستی و حمایت مفاهیمی به قدمت ارتباطات انسانی هستند، امّا مفهوم حمایت اجتماعی، مفهومی نسبتاً جدید است. حمایت اجتماعی به‌صورت روابط متقابلی تعریف شده است که برای شخص از جانب دیگران به‌منظور کمک به او در حل مشکلاتش فراهم شده است .

حمایت اجتماعی که از سرمایهٔ اجتماعی نشئت می‌گیرد؛ در واقع میزان برخورداری از محبّت، توجّه و مساعدت اعضای خانواده، دوستان و سایر افرادی است که فرد از آنها برخوردار است .

حمایــت اجتماعــی تابــع روابــط اجتماعـی فـرد بـا دیگـران یـا عضویـت در گروه‌ها و اجتماعـات است و بسـتری کـه ایـن روابط را بـرای فـرد فراهـم می‌کند جامعـه اسـت. جامعـه زمینه‌ساز و بسـتر شکل‌گیری روابطـ افراد است؛ بنابراین فرد بـرای داشـتن رابطـه باید بـا جامعـه ارتبـاط برقـرار کند.

 

باران مهر
 

ابعاد مختلف حمایت از زنان سرپرست خانواده

حمایت، ابعاد گوناگونی نظیر حمایت شبکه اجتماعی، حمایت خودارزشمندی، حمایت ابزاری، حمایت اطلاعاتی و حمایت عاطفی را در بر می‌گیرد.

حمایـت شـبکه اجتماعـی: بـه معنـای دسترسـی بــه عضویــت در شبکه‌های اجتماعــی اســت.

حمایــت خودارزشمندی: ایــن کــه دیگــران در دشواری‌ها یــا فشــارهای روانــی بــه وی بفهماننــد کــه او فــردی ارزشــمند اســت و می‌تواند بــا به‌کارگیری توانایی‌های ویــژه خـود بـر دشواری‌ها چیـره شـود.

حمایـت ابـزاری: دسترسـی داشـتن فرد بـه منابـع مالـی و خدماتـی در سختی‌ها و دشواری‌ها را حمایت ابزاری می‌نامند .

حمایــت اطلاعاتی: حمایت اطلاعاتی به فراهم‌آوردن اطلاعات لازم برای حل مشکلات و مسائل و کمک به فهم و درک مسائل و مشکلات اشاره دارد.

حمایــت عاطفــی: داشــتن مهــارت لازم در کمک‌گرفتن از دیگـران هنـگام برخـورد بـا دشواری‌ها اسـت .

زمانی که زنان سرپرست خانوار از حمایت عاطفی بهره‌مند می‌شوند، افرادی را در کنار خود دارند که در مواقع لزوم و بروز مشکلات می‌توانند برای همدردی به آنها رجوع و از احساسات همدلی و همدردی آنان بهره‌مند شوند؛ این موضوع امری اثرگذار بر سلامت روان‌شناختی و اجتماعی زنان سرپرست خانواده است . هرچه زنان سرپرست خانوار در تعاملات و ارتباطات خود با دیگران بیشتر احساس امنیت داشته باشند، حضور مفیدتر و پررنگ‌تری در جامعه خواهند داشت .

بر اساس نتیجه تحقیقات علمی، بیـن میـزان سـلامت اجتماعـی زنـان سرپرسـت خانـوار و زنـانی که سرپرستی خانـواررا به عهده ندارند ، تفـاوت معنـاداری وجـود دارد و میـزان سـلامت اجتماعـی زنان سرپرسـت خانـوار به‌مراتب کمتـر از زنـانی است که این مسئولیت را به عهده ندارند .

ایـن میـزان در هـر یـک از ابعـاد سـامت اجتماعـی نیـز نشـان از تفـاوت معنـادار در بیـن دو گـروه و پایین‌بودن آنهـا در بیـن زنـان سرپرسـت خانـوار دارد ؛ باتوجه‌ به نتایـج به ‌دست‌ آمده می‌توان گفـت خـود پدیـده سرپرسـتی و فقدان مسئولیت ‌سرپرستی، تأثیری زیـادی بـر سـلامت اجتماعـی زنـان داشـته است؛ زیرا سرپرست بـودن زنـان مشـکلات پیرامونـی زیـادی را بـرای آنهـا به وجود آورده اسـت. آسیب‌شناسی تعاملات اجتماعی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر اعتماد اجتماعی زنان سرپرست خانوار عامل اقتصادی و در مرحله بعدی عوامل محیطی، عوامل خانوادگی و عوامل قانونی است.

همچنین وضعیت مسکن و درآمد زنان سرپرست خانوار عوامل تعیین‌کننده و تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی آنان است.

خیریه قم

راهکارهای ارتقا سطح سلامت اجتماعی زنان

از جمله راهکارهای ارتقای سطح سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانواده می توان به ارائه و تسهیل زمینه‌های آموزش تخصصی شغلی و آموزش مهارتهای زندگی به منظور افزایش خودباوری اشاره کرد. حمایت‌ مؤسساتی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد، نیز تأثیر مثبتی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانواده دارد.

سازمان مردم‌نهاد باران مهر و عاطفه در راستای ارتقا سطح سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانواده در مسیر توانمندسازی آنان گام برمی‌دارد .

زنان سرپرست خانواده و مبارزه با تبعیض جنسیتی

عوامل بسیاری باعث افزایش فقر و کاهش برابری جنسیتی می‌شوند.

نکته اساسی که در غالب بررسی‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد این است که زنان به‌خاطر جنسیت خود بیشتر در معرض فقر قرار دارند . بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، بیش از 66 درصد از فقرای جهان را زنان تشکیل می‌دهند؛ و این در حالی است که زنان در سراسر جهان، همواره بیش از دوسوم از بار کاری را بر دوش کشیده؛ اما تنها ده درصد از کل درآمد جهانی و فقط یک درصد از ثروت جهان نصیب آنان شده است.

زنان سرپرست خانوار گروه‌های همسانی نیستند؛ بنابراین تصورات ناشی از وضعیت نامساعد زنان سرپرست خانوار گفتمانی را به وجود آورده که در سال‌های اخیر موجب به‌وجودآمدن مباحث مرتبط با “زنانه شدن فقر” شده است. تأثیر این مفهوم‌سازی محدود به جوامع درحال‌توسعه نبوده است؛ بلکه بسیاری از محققان ادعا کرده‌اند که رکود اقتصادی جهانی ، بیشترین تأثیر را بر خانواده‌های با سرپرست خانوار زن داشته است، خانوارهایی که در همه جای دنیا هستند .

براساس یافته های این مطالعه ، جایگاه و تجربه زنان در بیشتر موقعیت‌ها با جایگاه و تجربه مردان در همان موقعیت‌ها متفاوت است. اما به نظر می‌رسد که در مباحث مرتبط با زنان سرپرست خانوار باید تحلیل‌ها را در سطوح گسترده‌تری انجام داد و راه‌حل‌ها و توضیحات را به سمت نابرابری‌های جنسیتی سوق داد.

بنابراین این استدلال مورد پذیرش است که “جنسیت ” و نه وضعیت خانوادگی، در درک وضعیت زنان سرپرست خانواده دخیل است؛ گرچه بسیاری از مشاهدات نشان می‌دهد که همه زنان سرپرست خانوار فقیر نیستند و همه افراد فقیر،  زنان نیستند، آنچه که این زنان از آن رنج می‌برند تبعیض جنسیتی است. پس در عصر حاضر با مطرح‌شدن مفهوم عامل انسانی در نظریات توسعه، یکی از شاخصه‌ های مهم برای سنجش توسعه هر کشوری، وضعیت زنان و سطح توانمندسازی آنان است .

ارزش‌های اساسی توسعه پایدار بر محور ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی انسان‌ها تکیه دارد و تحقق عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین لوازم پایداری توسعه است. درواقع ارزش‌های اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی، یعنی توانمندسازی زنان و مردان در تأمین نیازهای اساسی، تلاش در جهت رفع‌اختلاف طبقاتی در جامعه، رشد آگاهی عمومی، اعتمادبه‌نفس و اعتقاد عامه مردم به اهداف توسعه جستجو کرد .

موسسه باران مهر و عاطفه با تحت حمایت قرار دادن زنان سرپرست خانواده در مسیر توانمندی زنان گام برمی دارد .

یکی از این راه‌های حمایت از زنان سرپرست خانواده ، پرداخت مبلغی مشخص و تحت حمایت قراردادن زنان سرپرست خانواده است .

شما عزیزان می‌توانید برای حمایت از زنان سرپرست خانواده می توانید کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره‌حساب 502229000080593 یا به شماره شبا 250570320181013778933101 مؤسسه باران مهر و عاطفه اهدا کنید.

 تأثیر حمایت‌های مردمی بر سلامت زندگی سالمندان

چالش های زندگی سالمندان

 سالمندی، فرایندی طبیعی در زندگی انسان است؛ دوره‌ای اجتناب‌ناپذیر در زندگــی آدمــی که ارگان‌های حیاتی بدن به‌تدریج دچار فرسودگی و کهولت می‌شوند . توجــه بــه مســائل و نیازهــای پدیــده ســالمندی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن بیست و یکم است .

 بــر اســاس بــرآورد ســازمان بهداشــت جهانــی، پیش‌بینی می‌شود، تعــداد افــراد ســالمند در ســال 2050 بــه بیــش از 5/1 میلیــارد نفر در سراسر جهان برســد . در کشـور ایـران حـدود 7/8 درصـد جمعیـت را سـالمندان تشـکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود تا دو دهه آینده سونامی سالمندی در ایران رخ دهد .

 کاهــش عملکردهــای بدنــی، محدودیت‌های حرکتــی، افزایــش مشــکلات بهداشــتی و وابســتگی فــرد بــه دیگــران، از خصوصیات این دوره اسـت؛ به‌طوری‌که ایـن مشـکلات می‌توانند اثـر منفـی بـر سـطح کیفیـت زندگـی سـالمندان داشـته باشـند.

 در واقـع، کیفیـت زندگـی سالمندان، یـک شـاخص اساسـی محسـوب می‌شود و ازآنجاکه ابعـاد متعـددی ماننـد جنبه‌های فیزیولوژیکــی و عملکــردی فــرد را در بــر می‌گیرد توجــه بــه آن از اهمیــت خاصــی برخــوردار است.

خیریه قم

سالمندی فعال در سایه حمایت های درمانی

 

 باگذشت چندین دهه از عمر، به‌تدریج از قابلیت‌های فیزیولوژیک و کاربردی افراد، کاسته می‌شود و احتمال ابتلای سالمندان به بیماری‌های مزمن به طور معنی‌داری افزایش پیدا می‌کند . بر اساس نتایج پژوهش‌های منتشر شده در مجلات علمی معتبر، حدود 80 % سالمندان حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا بوده که آنها را بیش از سایرین در معرض خطر ناتوانی و مرگ قرار می‌دهد.

 بیماری‌های قلبی، سرطان‌ها، دیابت، بیماری‌های مزمن تنفسی، بیماری‌های عضلانی – اسکلتی مزمن، اختلالات گوارشی و بیماری‌های عصبی – روانی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمنی هستند که سالمندان با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگرچه بیشتر این بیماری ها به طور مستقیم کشنده نیستند ولی می توانند کیفیت زندگی سالمندان و خانواده های آنها را به شدت مورد تهدید قرار دهند.

لزوم مراجعه مداوم سالمندان به بيمارستان ها و  هزينه هاي ناشي از بيماري ها و  از كار افتادگي ها به كاهش كيفيت زندگي سالمندان منجر خواهد شد و لازم است اقداماتی به منظور پيگيري و توانبخشي موثر و كارآمد صورت پذیرد.

 

 

سالمندی فعال در سایه حمایت های عاطفی

 

 سالمندان به دلیل ناتوانی‌های جسمی و ذهنی ایجاد شده، در معرض تنهایی، انزوا و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی قرار می‌گیرند و در موارد زیادی استقلال عملکردی‌شان را از دست می‌دهند. کاهش توانایی حرکتی به همراه دردهای مزمن در کنار مشکلات دیگری مانند مرگ نزدیکان و کاهش درآمد به دلیل بازنشستگی، همگی می‌توانند سلامت روان این گـروه را تحت‌تأثیر قرار دهند .

 سالمندان، ممکـن اسـت احساساتی همچون خلـق افسـرده، احسـاس بیهودگی، احساس مزاحمت را با شدت بیشتری تجربه کننـد و درعین‌حال، حـالات نـاخوش روانـی نیـز می‌تواند بـر وضـعیت جسمانی آنان اثر بگذارد . احساس امنیت، یکی از مهم‌ترین نیازهای دوران سالمندی است و فرد سالمند نیـاز دارد بـه کسـانی که به زندگی او معنا می‌بخشند نزدیک باشد .

 بی‌توجهی به احساسات سالمندان نه‌تنها، اخـتلالات و علائم و عوارض پیری را در بین آنان افزایش می‌دهد؛ بلکه علائمی همچون اختلال خواب، اخـتلال در تمرکـز و توجـه و حافظـه و همین‌طور اختلال در اشـتها را در پی دارد. مراقبت از سالمندان به مهارت‌های خاصی از سوی مراقب یا مراقبین نیاز دارد که مستلزم درک بیولوژیکی، روان‌شناختی، اجتمـاعی و فرهنگـی سـالمندان اسـت .

 در واقع مراقبت از افراد سالمند به این باور نیاز دارد که سالمندان اشخاصی هستند بـا تجـارب مهـم اجتماعی و به توسعه و رشد جامعه کمک‌های اساسی کرده‌اند. ازاین‌رو نگاه مراقبین به مراقبـت از سالمندان باید با احترام، ارزیابی انسانی و درک مناسب از روند زندگی آنان همراه باشد .

 این دیدگاه مستلزم آن است که مراقبین سالمندان، مراقبت از سـالمندان را یـک ارزش انسـانی تلقی کنند چنین نگاهی می‌تواند امید به زندگی را در آنان بهبـود ببخشـد. هدف حمایت از سالمندان نباید فقط افزایش امید به زندگی (طول عمر) در آنـان باشد؛ بلکه امروزه در جهان، مفهوم سالمندی پویا مطرح است، یعنی با افـزایش جمعیـت سالمند، کیفیت زندگی آنها نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

خیریه قم

سالمندی فعال در سایه حمایت های مالی

 

بر اساس نتایج پژوهش‌های علمی، بین نوع شغل و درآمد فرد باکیفیت زندگی وی در دوران سالمندی ارتباط معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که هر چه شغل فرد در سطوح بالاتری قرار داشته و از درآمد بیشتری برخوردار بوده، کیفیت زندگی فرد در دوران سالمندی هم بالاتر بوده است .

درباره امنیت درآمدی سالمندان از جهت برخورداری از بیمه بازنشستگی باید اشاره کرد که ضریب پوشش مستمری بازنشستگی سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر در ایران، حدود 4/45 درصد است؛ درواقع کمتر از نیمی از سالمندان ایرانی از پوشش مستمری بازنشستگی برخوردارند .

حدود 30 درصد سالمندان ایرانی، تحت پوشش نهادهای حمایتی (2/8 درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی و 22 درصد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) هستند؛ (مرکز آمار و اطلاعات راهبردی ،1396 ) این افراد عمدتاً در زمره اقشار آسیب‌پذیر یا همان دهک‌های اول محروم جامعه هستند که نشان‌دهنده ارتباط بین سالمندی و فقر است .

از سویی، میزان مستمری نهادهای حمایتی اصلاً پاسخگوی هزینه‌های زندگی روزمره سالمندان نیست و این گروه، بیش‌ازپیش به حمایت نهادهای دولتی عمومی نیاز دارند و از سویی دیگر، علی‌رغم اینکه یکی از کارکردهای مهم خانواده، ایفای نقش حمایتی و مراقبتی است، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز و پیامدهای آن در زندگی روزمره موجب شده است خانواده‌ها قادر به ایفای مطلوب نقش و وظایف خود در قبال سالمندان نباشند .

تغییرات فضای اقتصادی مانند تغییرات نرخ ارز و افزایش شدید قیمت‌ها، تورم‌های بالا و افزایش چندبرابری هزینه‌های زندگی روزمره، همه اینها درمجموع فشار اقتصادی زیادی بر سالمندان و خانواده‌های آنان وارد می‌کند و دیگر خانواده‌ها نسبت به گذشته کمتر قادر به‌مواجهه با نیازهای مراقبتی سالمندان هستند و درنهایت، همه این شرایط می‌تواند تجربه سالمندی را به چالش تبدیل کند.

همه اینها نشان می‌دهد که دولت در مواجهه با سالمندان قادر به تأمین خدمات رفاهی کافی نیست و بخشی از ارائه خدمات به سالمندان بر عهده بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشته شده است. سازمان‌های مردم‌نهاد با توسعه فرهنگ خیرخواهانه و نیکوکاری باعث می‌شوند بخش عمده‌ای از نیازهای جامعه در حوزه‌های رفاهی مختلف به نهادهای مردمی و خود مردم واگذار شود.

برای زندگی بهتر: با مشارکت در جمع‌آوری پول برای مستمندان

شما به جرعت می‌توانید تاثیری بزرگ و ماندگار برای زندگی بهتر: با مشارکت در جمع‌آوری پول برای مستمندان در زندگی افراد نیازمند بگذارید. همه ما می‌دانیم که زندگی برای برخی افراد هموار نیست و برخوردهای سختی را تجربه می‌کنند. اما با کمک شما، آن‌ها می‌توانند نور امید را در قلبشان ببینند.

در این مقاله میخواهیم با معضلات زندگی نیازمندان و راه های کمک به آن ها آشنا شویم تا باشد که امید به زندگی شاد و آینده ای روشن را برای شان رقم زده باشیم.

طرح جمع‌آوری پول برای نیازمندان یک استراتژی برای جمع‌آوری منابع مالی و حمایت مالی از افرادی است که در شرایط اقتصادی ضعیف قرار دارند و نیازمند کمک هستند. این طرح با هدف بهبود شرایط زندگی افراد مستمند، فراهم کردن امکانات و خدمات اساسی برای آن‌ها و ایجاد تعادل اجتماعی بیشتر انجام می‌شود.

در این طرح، افراد و سازمان‌های مختلف می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان در جمع‌آوری پول برای نیازمندان شرکت کنند. روش‌های متنوعی برای جمع‌آوری پول وجود دارد، از جمله:

 • همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مربوطه
 • استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

با جمع‌آوری پول برای نیازمندان، می‌توان به حل برخی از مشکلات آن‌ها مانند بیشتر شدن فرصت‌های آموزشی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، بهبود شرایط مسکن و امکانات زیرساختی پرداخت. این طرح همچنین به نیازمندان احساس ارزشمندی و توجه جامعه می‌دهد و در کمک به ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها نقش مهمی دارد.

هر روز، افرادی هستند که با تمام وجود تلاش می‌کنند تا به آینده‌ای بهتر نگاه کنند اما برخی از موانع اجتماعی و اقتصادی، راهشان را سد می‌کند. با شرکت در طرح جمع‌آوری پول برای مستمندان، شما امکانات و موارد ضروری را که آن‌ها برای زندگی مستقل و با ارزش نیاز دارند، در اختیارشان قرار میدهید.

تصور کنید چگونه این کمک می‌تواند زندگی یک خانواده را تغییر دهد. با فراهم کردن منابع مالی و راهنمایی‌های لازم، می‌توان به آن‌ها اعتماد به نفس و امید به آینده بیشتری بخشید. آن‌ها می‌توانند برای تحصیل، بهبود شغل و خلق زندگی بهتری برای خود و فرزندانشان بکنند. همه ما به یک راهنما و حمایت کننده در زندگی نیاز داریم و شما می‌توانید آن فرد برای آن‌ها باشید.

روش های جمع‌آوری پول برای رفاه مستمندان

سیستم جمع‌آوری پول اجتماعی

در برخی جوامع، سیستم‌های جمع‌آوری پول اجتماعی تشکیل شده‌اند که براساس همکاری و اعتماد متقابل عمل می‌کنند. افراد می‌توانند به طور مشترک مبالغی را جمع‌آوری کنند و به نیازمندان واجد شرایط کمک کنند. این سیستم‌ها باعث تعامل اجتماعی بیشتر و تقویت ارتباطات محلی می‌شوند همچون صدوق صدقات موجود در سطح شهرها و خانه ها که یک طرح جمع آوری پول برای حمایت از مستمندان است.

استفاده از تکنولوژی

برنامه‌ها و وبسایت‌های جمع‌آوری مالی آنلاین، پلتفرم‌های پرداخت موبایلی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات، افزایش نفوذ برای جمع‌آوری پول و ایجاد شفافیت بیشتر کمک کنند.

تشکیل صندوق‌های خیریه و بنیادها

تشکیل صندوق‌های خیریه و بنیادها با هدف جمع‌آوری پول برای رفاه مستمندان و تأمین نیازهای آن‌ها در حوزه‌های مختلف مثل بهداشت، آموزش و مسکن، تجربه‌های موفقی داشته است. این صندوق‌ها معمولاً از طریق اهدای عمومی، همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌ها، گردهمایی‌های خیریه و کمپین‌های آنلاین، منابع مالی مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کنند.

ترویج هنر و فرهنگ

استفاده از رویدادهای هنری و فرهنگی به منظور جمع‌آوری پول برای مستمندان تجربه‌های موفقی داشته است. برگزاری نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها، نمایش‌های تئاتر و فیلم، با هدف جذب حمایت مالی مردم و تسهیل کمک به نیازمندان می‌تواند بسیار موثر باشد.

این تجربه‌ها نشان می‌دهد که با توجه به همکاری جامعه و استفاده از روش‌های نوین، می‌توان جمع‌آوری پول برای رفاه مستمندان را به عنوان یک راه موثر در کمک به نیازمندان مورد استفاده قرار داد.

باران مهر - کمک به ایتام - کمک به نیازمندان

اولویت‌های حمایت مالی صندوق

تأمین نیازهای اساسی، حمایت از تحصیلات، حمایت از اشتغال، بهبود شرایط سکونت و بهبود سطح بهداشت و درمان از جمله اولویت‌های مهم می‌باشند. این اولویت‌ها باعث می‌شوند نیازمندان بهبود و رشد شرایط اجتماعی، اقتصادی و فردی خود را تجربه کنند و به صورت مستقل و با کیفیت زندگی کنند.

حمایت تحصیلی از مستمندان

طرح جمع‌آوری پول برای حمایت تحصیلی مستمندان می‌تواند تأثیرات بسیار مثبت و ماندگاری در زندگی افراد نیازمند داشته باشد. در زیر تاثیرات اصلی این طرح را برای شما آورده‌ام:

با تامین منابع مالی از طریق جمع‌آوری پول، مستمندان می‌توانند به آموزش برابر با سایر افراد جامعه دسترسی داشته باشند. با حمایت مالی و تسهیل مسیر تحصیلی، مستمندان بهره‌وری بیشتری از فرصت‌های تحصیلی خواهند داشت و ترغیب به پیشرفت و رشد در مسیر تحصیلی خود خواهند شد.

از سوی دیگر این طرح می‌تواند اثرات روانی مثبتی بر روحیه و اعتماد به نفس مستمندان داشته باشد. با داشتن امکانات لازم برای تحصیل، آنها احساس کمک و حمایت می‌کنند که به تغییر نگرش و تفکرات منفی و احساسات ناامیدی منجر می‌شود  که باعث بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی آنها خواهد شد.

تامین مایحتاج زندگی نیازمندان با حمایت‌های مالی

این حمایت‌ها می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارائه شوند و تأثیرات زیادی در زندگی نیازمندان دارند. در ادامه، تامین مایحتاج زندگی نیازمندان با حمایت مالی و غیرمالی امکان دستیابی به فرصت‌های اشتغال را فراهم می‌کند. با تأمین نیازهای اولیه زندگی، آنان می‌توانند با نگرانی کمتری به جستجوی شغل بپردازند و برای خود و خانواده خود تأمین کننده باشند.

حمایت مالی به نیازمندان کمک می‌کند تا از شرایط فقر و نیازمندی خارج شوند. در کل، حمایت در تامین مایحتاج زندگی نیازمندان بهبود شرایط زندگی آنان را تحقق می‌بخشد و امکانات لازم را برای رشد و توسعه شخصیت و اجتماعی آنان فراهم می‌کند.

اشتغال زایی با حمایت های مردمی برای مستمندان

اشتغال زایی یک راه کار موثر برای افزایش فرصت‌های اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی آنان است. با استفاده از حمایت‌های مالی مردمی، مستمندان می‌توانند به صورت مستقل و خودکفا فعالیت‌های اقتصادی را آغاز کنند و درآمد پایداری را برای خود فراهم کنند. این راهکار به ویژه در شرایطی که مستمندان به دلیل محدودیت‌های مالی و عدم دسترسی به منابع مالی، امکان راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای خود را ندارند، بسیار مؤثر است.

حمایت‌های مالی مردمی، مستمندان را قادر می‌سازد تا به منابع مالی لازم برای راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای خود دسترسی داشته باشند. این منابع مالی می‌توانند شامل تأمین سرمایه اولیه، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات، هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی و سایر هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی کسب و کار باشند.

حتی دوره‌های آموزشی و مهارت‌دهی مرتبط با حوزه کسب و کار خود دسترسی پیدا کنند. این آموزش‌ها و مهارت‌ها به آنان کمک می‌کند تا بهبود فنی و حرفه‌ای خود را تجربه کرده و به طور مؤثرتری در کسب و کار خود عمل کنند. همچنین قادر خواهند بود کسب و کارهای کوچک و میکرو خود را راه‌اندازی کنند. این کسب و کارها می‌توانند شامل تولید کالا یا ارائه خدمات، تجارت و فروش محصولات، خدمات حرفه‌ای و سایر فعالیت‌های اقتصادی باشند. با راه‌اندازی این کسب و کارها، مستمندان می‌توانند درآمد پایداری را تأمین کرده و بهبود وضعیت اقتصادی خود را تجربه کنند.

حمایت مالی به عنوان یک ابزار قدرتمند می‌تواند به مستمندان کمک کند تا به صورت مستقل در اقتصاد جامعه مشارکت کنند و به بهبود وضعیت زندگی خود امیدوار باشد.

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان قم یک موسسه غیرانتفاعی است که به منظور حمایت از مستمندان و بهبود وضعیت زندگی آنان فعالیت می‌کند. این موسسه با استفاده از طرح‌های جمع‌آوری پول، منابع مالی لازم را تأمین می‌کند تا به نیازمندان کمک کند.

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه

نحوه فعالیت موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان قم در طرح‌های جمع‌آوری پول برای مستمندان

 

 ایجاد صندوق خیریه

موسسه می‌تواند یک صندوق خیریه را تشکیل داده و از طریق این صندوق، از مردم و جامعه حمایت مالی جمع‌آوری کند. این صندوق می‌تواند به شکل حساب‌های بانکی و یا پلتفرم‌های جمع‌آوری مالی آنلاین ایجاد شود.

برگزاری کمپین‌های جمع‌آوری پول

موسسه می‌تواند کمپین‌های جمع‌آوری پول را برگزار کند تا افراد به طور مستقیم به حمایت مالی از مستمندان دعوت شوند. این کمپین‌ها می‌توانند در قالب کمپین‌های آنلاین، برنامه‌های تلویزیونی یا رویدادهای عمومی برگزار شوند.

ارائه گزارش و شفافیت مالی

موسسه به جامعه گزارش مالی دقیق و شفاف ارائه میدهد تا افرادی که به طرح جمع‌آوری پول مشارکت می‌کنند، اعتماد خود را حفظ کنند. این گزارش‌ها می‌توانند شامل میزان جمع‌آوری شده، مصارف مالی و نحوه استفاده از منابع مالی باشند.

شما نیز برای سهیم شدن در این همدلی و مهربانی برای نیازمندان به شماره کارت موسسه حمایت های خود را واریز نموده و یا از طریق سایت حمایت خود را انجام دهید.

حمایت از سالمندان: گنجینه‌های زندگی، بهترین پشتیبانان ما

یکی از بزرگترین نشانه های انسانیت در همه افراد، کمک و حمایت از سالمندان است. ما در مجموعه موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان تا به حال در مورد مسائل مختلف نیازمندانی چون: کودکان بدون سرپرست، زنان سرپرست خانوار و همچنین افراد بیمار در مقالات مختلف صحبت کرده ایم و در این مقاله می خواهیم در مورد حمایت از سالمندان و مسائل مختلف آن ها بپردازیم.

 

 

سالمندان چه کسانی هستند؟

 

افرادی که توانایی ذهنی و جسمی آن ها بر اثر کهولت سن پایین آمده است و در بیشتر اوقات توانایی انجام بسیاری از امور شخصی خود را ندارند. به طور کلی افرادی که سن آن ها 65 به بالا و یا نزدیک به این سن باشد جزو سالمندان در نظر گرفته میشود. ممکن است برخی از سالمندان توانایی های ذهنی و جسمی آن ها حتی بالا باشد ولی به خاطر بالا بودن سن احتمالا برای انجام امور خود دچار مشکل باشد.

 

 

چرا افراد مسن به خانه سالمندان می روند؟

 

نگهداری از سالمندان دارای شرایط خاصی است و مراقبت از آن ها، پشتکار بالایی میخواهد. به همین دلیل برخی به منظور نگهداری بهتر از سالمندان آن ها را به خانه های سالمندان میسپارند.

در ادامه به برخی از مسائل مورد نیاز آن ها خواهیم پرداخت.

 

 

 • رفع احساس تنهایی

بسیاری از سالمندان به دلیل کهولت سن نمیتوانند به خوبی با دیگر افراد جامعه ارتباط خوبی داشته باشند به همین دلیل آن ها در خانه ی سالمندان راحت تر هستند چرا که به سهولت میتوانند با یکدیگر دوست شوند و ارتباطات خوبی با یکدیگر داشته باشند.

 

 

 • تامین شرایط بهداشتی نیازمندان

سالمندان به انواع شرایط بهداشتی نیاز دارند؛ چرا که بسیاری از آن ها توانایی های جسمی شان بسیار کاهش پیدا کرده است و نیاز به مراقبت های خاص در تعداد دفعات بالا نیاز دارند.

 

 

 • کاهش هزینه های مراقبت

مراقبت از افراد مسن می تواند هزینه های بالایی داشته به عنوان مثال اگر شما در طول روز به فعالیت های اقتصادی خود میپردازید، به همین خاطر لازم است تا کسی را استخدام کنید تا در زمان نبودن شما بتواند از افراد مسن نگهداری کند. مقدار هزینه ی پرداختی شما برای اینکه کسی در خانه شما بخواهد از فرد سالمند مراقبت کند بیشتر از هزینه های پرداختی شما به موسسه خواهد بود.

 

 

 • تامین امنیت

اگر شما فرد مورد اطمینانی را ندارید که در خانه ای که میخواهید از سالمندان نگهداری شود، یا باید فردی را استخدام کنید که اطمینان به افراد جدید میتواند مشکل آفرین باشد و یا اینکه سالمندان را به خانه های سالمندان بسپارید تا آن ها، با امنیت بالا از سالمندان شما مراقبت کنند.

 

 

 • دسترسی به انواع خدمات

سالمندان به خدماتی مانند گردشگری، نظافتی، لباس شویی، سرویس دهی، سرویس های غذا و … نیاز دارند. که در خانه های سالمندان به خوبی از این خدمات پشتیبانی و به سالمندان ارائه می گردد.

 

 

چرا برخی از سالمندان تنها هستند؟

 

تنها بودن سالمندان میتواند علت های مختلفی داشته باشد. از جمله علت های آن میتوان: دوری از دیگر اعضای خانواده خود از نظر جغرافیایی، مشکلات مالی، کاهش فعالیت های اجتماعی، محدودیت های جسمی و روانی، فقدان همسر و یا دوستان و … نام برد.

کمک به نیازمندان

چگونه می توانیم به سالمندان کمک کنیم؟

 

سالمندان به علت دلایلی که در بالا آورده شده بود به کمک های مختلفی نیاز دارند. ما در طول روز مره می توانیم کمک های مختلفی برای سالمندان انجام دهیم. از جمله ی این کمک ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

برقراری ارتباط:

 

برقراری ارتباط با سالمندان بر روی سلامت ذهن و جسم آن ها بسیار تاثیر گذار است. به صورت معمول اگر شما بتوانید با یک فرد سالمند تعامل های خوبی در صحبت کردن داشته باشید، فرد سالمند احساس ارزشمندی و توجه بیشتری دریافت میکند در این صورت آن ها سلامت فکری خوبی خواهند داشت. همچنین وقتی که روحیه افراد سالمند بالا باشد میزان شور و اشتیاق آنها برای ادامه زندگی بیشتر خواهد بود.

 

 

کمک در انجام امور روزمره:

 

بسیاری از سالمندان به علت کهولت و کاهش توانایی های جسمی و ذهنی برای انجام امور روزمره شخصی شان نیاز به همراهی و کمک ما دارند؛ به طور مثال میتوانیم با آن ها در حال تماشای فیلم، کمک به لباس پوشیدن و… کمک کنیم.

 

 

کمک به تامین امور بهداشتی و پزشکی:

 

سالمندان همان طور که در بالاتر به آن اشاره شده بود به موارد بهداشتی و پزشکی مختلفی نیاز دارند. ما میتوانیم با فراهم آوردن وسایل بهداشتی و پزشکی، دارو ها، گرفتن پرستار، حمایت از آنها برای انجام ورزش های سبک و … کمک کنیم.

 

 

ایجاد فضا های اجتماعی:

 

در بین سالمندان بسیار شایع است که بخاطر برخی از موارد بالا تنهایی را برگزینند. به همین خاطر ما می توانیم با فراهم کردن فضا های اجتماعی و انگیزه دادن به سالمندان برای همکاری و مشارکت در این فضا ها با آن ها تعامل بیشتری برقرار کنیم. در اینصورت انگیزه آن ها برای تنهایی و تنها بودن کاهش پیدا کرده و با دیگران تعامل بیشتری خواهند داشت.

 

 

بهترین راه برای حمایت از سالمندان چیست ؟

 

کمک کردن به سالمندان می تواند از ما انرژی و تایم بالایی را بگیرد. مخصوصا اگر علاقه مند به کمک به سالمندان هستید و دوست دارید به خانه سالمندان رفته و دل آن ها را شاد کنید ولی تایم مناسبی با توجه به مشغله ها و دغدغه های امروزه، نمیتوانید خالی کنید.

پیشنهاد ما این است که کمک های خود را از طریق موسسات خیریه برای سالمندان انجام دهید. در حال حاضر سالمندانی وجود دارند که نمیتوانند هزینه های خانه های سالمندان را بپردازند، همچنین فرد مناسبی برای حمایت، پشتیبانی و کمک کردن به این عزیزان وجود ندارد و در حال حاضر زندگی سختی دارند.

افراد سالمندی شرایط زندگی خوبی ندارند توسط موسسه های خیریه حمایت می شوند تا بتوانند حداقل باق مانده سال های عمرشان کمی زندگی بهتری داشته باشند. برای اطلاع از روند حمایت های موسسات خیریه از سالمندان در ادامه با ما همراه باشید.

حمایت درمانی

روند موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان برای سالمندان

 

برخی از سالمندان در خانه های خود در حال سکونت هستند و یا علاقه ای برای رفتن به خانه های سالمندان ندارند و یا از پس هزینه های آن برنمی آیند. علی ایحال برخی سالمندان با سختی های بسیاری در طول روزمره دست و پنجه نرم میکنند. موسسه این سالمندان را پس از تحقیقات جذب کرده و برای رفع مشکلات آن ها و ارائه خدمات مناسب به آن ها برنامه ریزی های مختلفی را تدارک میبیند.

موسسه به صورت معمول برای سالمندان بسته های کمک معیشتی شامل مواد غذایی و لوازم بهداشتی که در مدت حداقل 40 روز به طور معمول مصرف می کنند ارسال می کند. و در صورتی که وسایل خانه و آشپزخانه نیاز داشته باشد آن ها را تامین میکند. حتی در برخی از موارد اگر محل سکونت فرد سالمند نیاز به تعمیر و یا بازسازی داشته باشد، این کار صورت میگیرد و در صورتی که جایی برای زندگی نداشته باشد مکانی را برای سکونت فرد سالمند در نظر خواهند گرفت. همچنین در صورتی که فرد سالمند بیمار باشد، هزینه های درمان ایشان نیز تامین خواهد شد.

 

 

کمک برای حمایت های درمانی از سالمندان

 

افراد سالمند به صورت معمول هزینه های درمانشان نسبت به افرادی که جوان هستند بالاتر بوده و تعداد دفعات نیاز آنها به پزشک هم بیشتر است و همچنین بیشتر سالمندان دو یا چند بیماری را همزمان با هم دارند. شما میتوانید با کمک به موسسات خیریه در هزینه های درمانی سالمندان سهیم باشید. و بدین طریق از سالمندان برای داشتن زندگی بهتری حمایت کنید.

 

 

حمایت از سالمندان نیازمند حامی

 

برخی از سالمندان در طول ماه و به صورت مداوم نیاز به حمایت دارند. از انواع حمایت هایی که در مطالب فوق گفته شد، این سالمندان هم به آنها نیاز دارند. ولی تفاوت در این است که برای این سالمندان باید این خدمات و حمایت ها به صورت مداوم باشد. اکثر سالمندان به این حامیان نیاز دارند.

 

بسته های حمایتی

بسته های حمایتی از مواردی است که موسسات خیریه برای کمک و اهدا انواع و اقسام اقلام مورد نیاز افراد تحت پوشش خود،در نظر میگیرند. موسسات خیریه همواره در تلاش هستند تا بتوانند مشکلات نیازمندان را رفع کنند و یکی از مهمترین راه ها در این امر مهم، ارائه بسته های حمایتی است. در ادامه به بررسی بسته های حمایتی و روند ارائه بسته ها خواهیم پرداخت.

 

 

بسته های حمایتی چیست؟ و توسط چه کسانی ارسال می گردد؟

 

موسسات خیریه برای اهدا کمک های خود به نیازمندان در قالب بسته های حمایتی به افراد تحت پوشش خود اهدا میکنند. به طور کلی افراد نیازمند، بر اساس نیازهایشان در چند گروه مختلف قرار میگیرند. و موسسات خیریه برای اینکه بتوانند به راحتی این مسئله را مدیریت کنند برای هر گروه اقلام و موارد مورد نیازشان را دسته بندی کرده و به افراد تحت پوشش خود اهدا میکنند. در ادامه با انواع بسته های حمایتی آشنا خواهیم شد.

 

 

انواع بسته های حمایتی نیازمندان

به صورت معمول کمک هایی که از سوی موسسات خیریه و حامیان آنها برای افراد تحت پوشش موسسات اهدا میشود، در قالب بسته های حمایتی به نیازمندان اهدا می گردد. این بسته ها انواع نیازهای مددجویان را برطرف میکنند. این نیاز ها شامل خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم آشپزخانه، بهداشتی و … میشوند. در ادامه به معرفی انواع بسته های حمایتی خواهیم پرداخت.

 

 

بسته حمایتی معیشتی

 

موسسه های خیریه ای که در زمینه ی حمایت از زنان سرپرست خانواده و یا خانواده های نیازمند فعالیت می کنند این بسته ها را ارائه میدهند. بسته حمایتی مواد غذایی یکی از اصلی ترین بسته های مورد نیاز خانواده ها بسته مواد غذایی است. در حال حاضر با توجه به بالا بودن هزینه تهیه اقلام اصلی خوراکی، بسیاری از خانواده ها برای تهیه آن دچار مشکل شده اند.

 

 

بسته حمایتی لوازم بهداشتی

 

لوازم بهداشتی یکی از مهمترین بسته های حمایتی در زمینه ی رعایت سلامت افراد تحت پوشش موسسه است. همانطور که میدانید بسیاری از بیماری بر اثر رعایت نشدن بهداشت است بنابراین برخی از موسساتی که به صورت تخصصی صرفا بر روی رعایت بهداشت فردی و خانواده فعالیت میکنند و همچنین موسساتی که بر روی ارتقا سطح سلامت و رفاه خانواده ها فعالیت دارند، این بسته های حمایتی را به مردم ارائه میدهند.

 

 

بسته حمایتی لوازم خانه و آشپزخانه

 

بسیاری از افرادی که تحت پوشش موسسه های خیریه ای که حوزه فعالیت آنها، زنان سرپرست خانواده و خانواده هاست این بسته های حمایتی را ارائه میدهند. افرادی که تحت پوشش این موسسه ها هستند اگر در خانه آن ها وسایل اصلی که یک خانه باید داشته باشد را نداشته باشند، موسسات برای آن ها تهیه می کنند.

 

 

بسته حمایتی در قالب ارائه وام

 

برخی از موسسات خیریه در قالب ارائه وام های قرض الحسنه و یا سرمایه گذاری برای شروع کسب و مار ها فعالیت میکنند. این بسته های حمایتی پس از ارائه طرح توسط شما به موسسه های خیریه و بررسی آن ها، در صورتی که تاییدیه های لازم دریافت شود، بسته حمایتی به شما تعلق خواهد گرفت.

 

 

بسته های حمایتی پزشکی

 

بسته های حمایت پزشکی توسط موسسه هایی که حوزه فعالیتشان زنان سرپرست خانوار، خانواده ها، بیماری های خاص و معلولیت های جسمی و … است ارائه میدهند. پس از اینکه شما عضو این موسسات شوید، میتوانید از خدمات مختلفی که موسسه ارائه می دهد استفاده کرده و برای درمان بیماری های خود از آنها استفاده نمایید. این بسته حمایتی شامل: خرید دارو ها، وسایل و لوازم پزشکی و درمانی، هزینه های ویزیت و … پرداخت مینماید.

 

 

بسته های حمایتی البسه

 

بسیاری از نیازمندان در فصول مختلف به البسه مناسب و … نیاز دارند. این بسته های حمایتی شامل انواع پوشاک برای سنین و و برای فصول مختلف آن ها اهدا می گردد. همچنین در برخی از موسسات برای افراد تحت پوشش آن ها بن های خرید تهیه میشود که افراد تحت پوشش خود بتوانند به سلیقه خود لباس های مد نظر خود را از فروشگاه های مختلف تهییه کنند. موسسات خیریه ای که، در حوزه های خانواده، زنان سرپرست خانواده، کودکان بدون سرپرست و یا بد سرپرست و گاها دیگر حوزه ها فعالیت می کنند بسته های حمایتی های البسه خود را برای افراد تحت پوشش خود اهدا میکنند.

حمایت از افراد بی بضاعت

بسته های حمایتی مسکن

 

برخی از موسسات خیریه در حوزه حمایت از نیازمندان در حوزه تهییه مسکن فعالیت می کنند. البته دیگر موسسه هایی هم که به صورت غیر مستقیم بر روی تهیه مسکن برای نیازمندان فعالیت می کنند. برخی از نیازمندان بر اثر عوامل مختلفی خانه های خود را از دست داده اند. و یا دیگر مبلغی ندارند که بخواهند بابت اجاره بهای محل زندگی پرداخت کنند. در این مواقع، موسسه های خیریه ای که در حوزه تامین مسکن برای نیازمندان، حمایت از زنان سرپرست خانوار، حمایت از خانواده ها، حمایت از کودکان بدون سرپرست و یا بد سرپرست فعالیت دارند، برای نیازمندان وضعیت مسکن شان را تامین میکنند.

 

 

بسته های حمایتی تحصیلی

 

ارائه بسته حمایت تحصیلی توسط موسسه های خیریه ای که حوزه فعالیت آن ها زنان سرپرست خانواده، خانواده ها، کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست و موسسه هایی است که به صورت تخصصی صرفا بر روی تحصیل دانش آموزان فعالیت می کنند ارائه میدهند. بسته های اهدایی این موسسات شامل انواع منابع آموزشی و منابع دیگر و خدمات مشاوره ای برای رشد و ارتقای سطح دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است.

 

 

بسته های حمایتی ورزشی

 

بسته های حمایت های ورزشی به مقدار بسیار کمتری نسبت به بسته های حمایتی دیگر ارائه می گردد. اغلب این بسته های حمایتی توسط موسسه هایی که در حوزه زنان سرپرست خانوار، خانواده و کودکان بد سرپرست و بدون سرپرست فعالیت دارند ارائه میشود.

در حال حاضر در زمینه های حمایت در حوزه ورزشی مسابقه ها و برنامه های مختلفی برای ارتقای سطح ورزشی کشور و استفاده از استعداد های درخشان ورزشکاران، تهیه، تدوین و تبیین شده است. اگر یک نفر میخواهد در حوزه ی ورزش به درجه و جایگاه مطلوبی دست پیدا کند می تواند با تمرین و سخت کوشی های بسیار در این زمینه فعالیت کند و مطمئنا می تواند حامی های مناسبی در این راه برای خود پیدا کند.

 

 

بسته های حمایتی از مهاجران

 

مهاجرت برای تمامی افراد در سنین مختلف، امری بسیار مهم و پر چالشی است برخی از موسسات خیریه برای حمایت از مهاجران تشکیل شده اند. این موسسات خدمات مختلفی را برای افرادی که به عنوان مهاجر به کشور های مختلف رفته اند و در آنجا با مشکلات بسیار متعدی دچار شده اند.موسسات خیریه ای که در حوزه های حمایت از مهاجران، حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست فعالیت می کنند، خدمات مختلفی را به مهاجران اهدا می کنند.

 

 

بسته های حمایتی امدادی

 

برخی از موسسات خیریه فعالیت اصلی آن ها جمع آوری منابع و توزیع آن در هنگام وقوع بلایای طبیعی: مانند سیل، زلزله، طوفان و … و همچنین در هنگام وقوع جنگ است این موسسات، به طور کلی در طول روز مره کمک خاصی به نیازمندان نمی کنند اما در هنگام حوادث به سرعت به کمک هموطنان رفته و جان آنها را نجات می دهند.

 

 

بسته های حمایتی کودکان

 

برای کودکان بسته های حمایتی بسیار مختلفی ارائه داده میشود.  و بنابر شرایط کودکان، بسته مورد نیاز آنها ارائه میشود. از جمله نیاز های کودکان میتوان به: اسباب بازی، تفریحات سالم، تامین خوراکی، دوره های استعدادیابی، لوازم و التحریر، البسه، کیف و کفش و … اشاره کرد. این بسته های حمایتی توسط موسساتی که حوزه فعالیت آنها: کمک به خانواده ها، کمک به زنان سرپرست خانوار، کمک به کودکان بدون سرپرست و یا بد سرپرست و کمک به معلولین جسمی و روحی است تامین شده و به افراد تحت پوشش موسسه اهدا می گردد.

 

نکته: لازم است بدانید برخی از بسته های حمایتی، برای یک گروه خاص نیست به عنوان مثال هر گروهی که دچار بیماری و یا آسیب دیدگی باشد، بسته های حمایتی بهداشتی و پزشکی را میتوانند دریافت کنند.

 

 

بسته های کمکی برای چه کسانی ارسال می گردد؟

 

در هر موسسه خیریه ای بسته های کمکی با توجه به نوع فعالیت تعریف شده برای آن سازمان در نظر گرفته میشود. به طور مثال برخی از موسسه ها صرفا برای حوادث غیر مترقبه فعالیت می کنند و صرفا اگر زلزله ای، سیل و یا هر مشکل دیگری رخ دهد این موسسات برای آن روز آماده خواهند بود و تمامی بسته ها را در آن روز به مردم اهدا خواهند کرد. و یا برخی از موسسات صرفا بر روی وضعیت تحصیلی نوجوانان و جوانان فعالیت می کنند. در نتیجه تمامی بسته هایی که این گروه ارائه میدهند، مناسب برای کسانی است که میخواهند تحصیل کنند. در نتیجه تمامی  این بسته ها برای همه  گروه های نیازمندان دیگر قابل استفاده نخواهد بود.

 

 

در موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان چه بسته های کمکی به افراد تحت پوشش این موسسه اهدا میگردد؟

 

حوزه فعالیت موسسه خیریه باران مهر و عاطفه کمک به زنان سرپرست خانوار، کودکان بدون سرپرست و یا بدسرپرست و بیماران است. این موسسه در شهر قم فعالیت دارد و به دلیل اینکه تعداد اقامت مهاجران در این شهر بالاست این موسسه این خدمات را به مهاجران هم ارائه می دهد. و در راستای حمایت از کودکان، این موسسه در زمینه ی تامین منابع تحصیلی، دانش آموزان تحت پوشش موسسه را هم تامین و حمایت کرده است. و در نهایت در جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار، در صورتی که به وسایل منزل و یا خود منزل هم نیاز داشته باشند، موسسه تامین خواهد کرد. و تا به حال کودکان و مادران بیماری که به موسسه مراجعه کرده اند، و مورد حمایت قرار گرفته اند، بسیار بهبود یافته اند.

بنابراین موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان قشر بالایی از افراد نیازمند را تحت پوشش و حمایت خود قرار داده است و بسته های حمایتی متنوعی را برای تمامی گروه هایی که جذب کرده اند، ارائه میدهد. این موضوع باعث شده است که فعالیت این موسسه بسیار بالا و تعداد افراد تحت پوشش این موسسه همواره در حال افزایش باشد. در ادامه روند ارائه بسته های مختلف حمایتی مختلف را برای گروه های مختلف و خود بسته های حمایتی را بررسی میکنیم.

 

بسته معیشتی - سبدکالا

بسته های معیشتی و بهداشتی

 

این بسته ها برای تامین انواع مواد غذایی و لوازم بهداشتی برای افراد تحت پوشش موسسه است. موسسه در نظر دارد با توجه به افزایش سنگین قیمت کالا ها و همچنین افزایش  میزان تورم، کالاهای اساسی و مورد نیاز هر خانواده ای را بخش زیادی از هزینه های ماهانه یک خانواده را در بر میگیرد، خرید کرده و در قالب بسته های معیشتی و بهداشتی به افراد تحت پوشش موسسه اهدا میکند. خرید مواردی که در بسته های کمک معیشتی به صورت تقریبا ماهانه برای خانواده ها مبلغ بالایی می شود که موسسه این بسته ها را  هر چهل روز یکبار خریداری کرده و به افراد تحت پوشش خود اهدا می کند، تا افراد تحت پوشش موسسه از بابت تامین این اقلام نگرانی نداشته باشند.
تمامی افراد تحت پوشش این موسسه در سه گروه کلی جای میگیرند. و همواره موسسه برای ارسال بسته های کمک معیشتی برای این سه گروه برنامه ریزی می کند و در پارت های زمانی چهل روزه بسته های حمایتی معیشتی هر گروه را ارسال می کند. بسته های این سه گروه با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به بررسی دقیق تر این سه گروه خواهیم پرداخت.

گروه اول: این گروه شامل نیازمندانی است که از نظر اقتصادی و زندگی وضعیتشان بهتر از بقیه افراد در گروه های دیگر است. موسسه برای این گروه در بسته های حمایتی معیشتی شان متناسب با نیاز های آن ها مواد غذایی و مواد بهداشتی اصلی را ارائه میدهد ولی به نسبت دیگر گروه ها مقدار آن کمتر خواهد بود و یا تعداد اقلام فرعی در بسته های حمایتی این گروه وجود نخواهد داشت.

نکته:

به عنوان مثال در بسته های حمایتی روغن، برنج، رب و گوشت به عنوان اقلام اصلی در نظر گرفته شده است و اقلام فرعی مانند نمک، ادویه، آرد نخودچی و دیگر اقلام در نظر گرفته شده است. اقلام اصلی مبالغ بالایی دارند و عضو اصلی هر غذایی هستند ولی اقلام فرعی مبالغ پایینی دارند و عضو اصلی نیستند. موسسه با تحقیق بر روی توان و وضعیت مالی و معیشتی هر خانواده تصمیم میگیرد که هر خانواده در کدام گروه قرار بگیرند. بنابر وضعیت خانواده ها، افراد تحت پوششی که در گروه اول قرار گرفته اند میتوانند هزینه های تامین اقلام فرعی را تامین کنند. به همین دلیل موسسه برای هر گروه اقلام متفاوتی ارائه می دهد ولی ارائه اقلام اصلی برای همه گروه ها ثابت است.

گروه دوم: این گروه نسبت به گروه قبلی از وضعیت نامناسب تری برخوردار هستند. این گروه همان اقلامی که در بسته حمایتی معیشتی گروه قبلی بود را به اضافه موارد دیگری دریافت می کنند؛ به عنوان مثال اگر به گروه اول برنج و گوشت و روغن اهدا شده بود، به گروه دوم کمی مقدار بیشتر به همراه آرد نخودچی، نمک و … هم اهدا میشود.

گروه سوم: وضعیت این گروه از دیگر گروه ها بسیار وخیم تر است. افراد این گروه کمک های بیشتر را همواره از موسسه دریافت می کنند. موسسه در موضوع اهدا بسته های کمک معیشتی برای این گروه از اهدا کردن مواد غذایی و مواد بهداشتی، تمامی موارد مورد نیاز شان تامین میکند. چرا که افرادی که در این گروه جای گرفته اند، نمی توانند کوچکترین چیزی را خریداری کنند توانایی کار کردن و درآمدزایی را نداشته و کسی از اعضای خانواده سرپرستی ایشان را بر عهده نگرفته است. افرادی که در این گروه جای دارند اغلب بیماری های مختلفی را هم دارند که برای درمان بیماری هایشان هم موسسه آن ها را حمایت میکند. در برخی از موارد این افراد به دلیل اینکه نمی توانستند کار کنند به مرور زمان نتوانسته اند اجاره بهای محل زندگی خود را پرداخت کنند و در نهایت موسسه به همراه حامیان موسسه کمک کرده اند و توانسته اند جایی را برای سکونت فرد نیازمند اجاره کنند.

بسته های کمکی به سالمندان

 

موسسه خیریه برای سالمندانی که سرپرست خانوار هستند بسته های حمایتی خود را ارسال می کند. این بسته ها شامل یکی از بسته هایی که در یکی از سه گروه بالا گفته شده بود خواهد بود. سالمندان به جز آن بسته ای که دریافت میکنند، در صورت نیاز بسته های پزشکی هم به آنها تعلق خواهد گرفت. این بسته ها شامل موارد مختلفی است از جمله این موارد می توان به تامین تمامی اقالم و دارو هایی پزشک فرد تحت پوشش اعلام کرده باشد به همراه هزینه های درمانی، بستری شدن،آزمایشات و … نام برد.

تاثیر ارائه بسته های حمایتی بر جامعه و مردم آن جامعه

 

ارائه بسته های حمایتی توسط موسسات خیریه بسیار حائز اهمیت است. شما یک جامعه ای را تصور کنید که در آنجا تعدادی از افراد در حال گدایی هستند، عده ای دیگر در حال تن فروشی، تعداد زیادی از افراد بدون کار در قسمتی از پارک های شهر وقت و عمر بسیار ارزشمند خود را از بین میبرند. در بخش دیگری از شهر کودکان به جای بازی در حال کار کردن یا همان کودکان کار هستند تا بتوانند خود و یا خانواده خود را سیر کنند، و یا افرادی بدون جای خواب، وسایل خود را در خیابان گذاشته و بر روی کارتن ها میخوابند، عده ای با مشقت در پارک ها می خواهند درس بخوانند و مسائل دیگری که شنیدن و یا دیدن این صحنه ها قلب هر فرد دیگری را به درد می آورد. موسسات خیریه ساخته شده اند تا بتوانند با همکاری با شما حامیان و همچنین همکاری با سازمان های دولتی دیگر شاهد اتفاق افتادن و تکرار این صحنه های ناگوار را در جامعه نباشیم.

به طور کلی مخصوصا در شهر های بزرگ تا چند سال پیش وجود برخی از این صحنه های دلخراش به شدت حس میشد و همواره رو به افزایش بود. این آسیب ها در علم جامعه شناسی به عنوان آسیب های اجتماعی معنا پیدا کرده است. در حال حاضر موسسات خیریه به همکاری دولت توانسته است تا مقدار زیادی جلوی افزایش تعداد این اتفاقات را بگیرد. جذب و کمک حامیان در تهیه و ارائه کمک های شما در قالب بسته های حمایتی، یکی از مهمترین و ارزشمندترین علل این اتفاق بزرگ به جهت کمک به افراد تحت پوشش است.

کمک به نیازمندان - پرداخت صدقه

چگونه میتوانیم در این کار خیر سهیم شویم؟

 

همان طور که گفته شد، وظیفه انسانی و اجتماعی همه ی ما کمک به دیگران و از جمله نیازمندان است. ما میتوانیم به انواع مختلفی از موسسات خیریه و در نتیجه از افراد تحت پوشش آن ها حمایت کنیم. در ادامه موارد مختلفی از این حمایت ها را بررسی خواهیم کرد.

تبلیغات موسسات خیریه:

 

تبلیغات موسسات خیریه یکی از مهمترین کمک هایی است که هر فردی میتواند به موسسات خیریه و برای کمک به نیازمندان انجام دهد. ممکن است شما به هر دلیلی نتوانید کمک های نقدی و یا غیره نقدی به موسسات خیریه داشته باشید. ولی شما میتوانید بدون پرداخت مبلغی از موسسه های خیریه حمایت کنید. به عنوان مثال میتوانید با گذاشتن یه استوری و یا معرفی ما به دیگران در انجام کار های خیر همراه ما باشید.

در حال حاضر افراد بسیار زیادی هستند که میخواهند به نیازمندان کمک کنند ولی به دلیل اینکه به موسسات خیریه اعتماد ندارند نتوانسته اند کمک کنند؛ ما میتوانیم با صحبت کردن با این افراد، اعتماد آنها را کسب کرده و کمک های آن ها را در راه کمک به نیازمندان، به موسسات خیریه اهدا کنیم.

اهدا کمک های مالی:

 

بسیاری از ما میتوانیم با اهدا مبالغی در راه کمک به داشتن جامعه ای بهتر و سالم تر نقش بسیار موثری داشته باشیم مبالغی که میخواهید اهدا کنید، میتواند هر مبلغی که مد نظر خودتون دارید باشد و مبلغی برای شما تعیین نمی گردد.

اهدا کمک های غیرمالی:

 

موسسات خیریه با توجه به حوزه فعالیتشان، نیاز های مختلفی از نیازمندان و افراد تحت پوشش خود را با کمک حامیان تامین می کنند. ما میتوانیم در صورتی که برخی از مواردی که موسسات خیریه برای نیازمندان تهیه میکنند را فراهم کرده و به موسسه اهدا کنیم. ما میتوانیم با مراجعه به مراکز خیریه اقلام مورد نیاز خیریه را بدانیم و برای تهیه و اهدا آن ها به خیریه و نیازمندان، برنامه ریزی داشته باشیم.

کمک به فرهنگ سازی:

 

بسیاری از افرادی که در حال حاضر هنوز برایشان فرهنگ کمک کردن اصولی به دیگران برایشان به درستی تفهیم نشده است و همواره شاهد این هستیم که نیازمندان در نقاط مختلف شهر یا در حال گذران زندگی با سختی های بسیار اند و یا مجبور شده اند به مشاغل کاذب روی بیاورند؛ این موضوع در صورتی است که اگر نیازمندان کمک های مورد نیاز خودشان را از موسسه دریافت کنند و همچنین حامیان کمک های خود را از طریق موسسات به نیازمندان ارائه دهند، بر سیستم کمک رسانی به نیازمندان نظرات دقیق تر و کمک های بهتری صورت خواهد گرفت و جلوی سو استفاده های مختلف هم گرفته خواهد شد.

با کدام موسسه خیریه همکاری کنیم؟

 

کمک کردن به نیازمندان از طریق موسسه های خیریه کاری بسیار انسان دوستانه و عاقلانه ای است. ولی این کمک ها باید به موسسات خیریه ای که معتبر هستند صورت گیرد. ما می توانیم روند کاری موسسات خیریه را قبل از پرداخت هرگونه کمکی بررسی کنیم و میزان رضایت افراد تحت پوشش موسسه و گزارش های مالی و گزارش های عملکرد و در نهایت مجوزهای آن موسسه خیریه را بررسی کنیم. و سپس کمک های نقدی وغیر نقدی خود را اهدا کنیم.

 

جامعه ای همدل و همراه در راستای کمک به فقرا و ایتام

در همه جای جهان، هنوز هم صدای فقرا و نیازمندان در دل جامعه ها به گوش می رسد. در این دسته از افراد، کودکان بی سرپرست و نیازمند که بی گناهانه در شرایط دشواری به سر می برند، از بی پناه ترینان و ضعیف ترین های قشر یک جامعه هستند اما ما می توانیم با همدلی و کمک به ایتام، زندگی آن ها را بهبود بخشیم و به آنها امید بدهیم.

دست در دست هم، با هم در مقابل فقر و نیاز ایستادگی کنیم. هرکدام از ما می توانیم بخشی از راهکار باشیم، با کمک به فقرا و ایتام می توانیم دنیای آنها را تغییر دهیم. کمک مالی، کمک به تأمین نیازهای غذایی و پوشاک، کمک به آموزش و تحصیلات این کودکان و حتی کمک به ایجاد فرصت های شغلی برای بزرگسالان بی سرپرست، همگی می تواند نقش مهمی در رفع فقر و توسعه اجتماعی ایتام داشته باشد.

همینطور آگاهی زایی و ترویج ایده های کمک به ایتام در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. با گسترش این آگاهی، می توانیم بیشترین تأثیر را در زندگی این کودکان داشته باشیم و به آن ها نشان دهیم که همیشه ایستاده ایم و حمایت می کنیم.

بچه

جامعه مدافع حقوق فقرا و ایتام

 

همه ما می توانیم یاوران همدلی برای ایتام باشیم. هر یک از ما، با کوچکترین کمک و به یاری یکدیگر می توانیم آینده ای را برای این کودکان روشن کنیم. هیچکس نمی تواند تنها برای خودش زندگی کند، بلکه زندگی مان از تعامل و ارتباط با دیگران پر می شود. همدلی با ایتام یک فرصت بزرگ است تا این ارتباطات انسانی را گسترش دهیم بنابراین می توانیم با تفاوت هایمان یکپارچه شویم و با هم در جهت رسیدن به جامعه ای عادلانه و همدل سعی کنیم.

بگذارید در پی همه این مهربانی ها، همدلی را در قطعه شعری معروف و دلنشین از سعدی تجربه کنیم.

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

بیایید با همدلی و کمک به فقرا و ایتام به آن ها شانسی بدهیم تا زندگی شایسته تری داشته باشند و به آرزوهایشان برسند، امید و شادی را به زندگی شان برگردانیم. بیایید با هم به سوی جامعه ای بدون فقر و نیاز پیش برویم، جامعه ای که همه در آن به یکدیگر حمایت می کنیم جامعه ای که هیچ کس در آن تنها نیست. همه ما برای کسانی که امیدوار به مهربانی انسان ها هستند که دستگیرشان باشیم، می توانیم یک تغییر مثبت باشیم. همه می توانیم به آن ها امید بدهیم، زندگی شان را به روشنایی بیندازیم و جامعه ای را بسازیم که در آن دست هایمان برای کمک به هم نوع هایمان دراز شده است.

مستمری به نیازمندان

طرح جمع آوری کمک های مردمی به ایتام چیست

 

طرح جمع آوری کمک های مردمی به ایتام یک طرح ارزشمند و انسان دوستانه است که به منظور کمک به ایتام و کودکان بی سرپرست و بی سرنوشت نیازمند حامی اجرا می شود. این طرح، با هدف تبدیل کردن تهدید ها به فرصت و نقاط ضعف به نقاط قوت برنامه ریزی شده است، همچنین فراهم کردن نیازهای اساسی و ایجاد فرصت های بهبود زندگی برای ایتام، برای ایجاد یک جامعه همدل و همراه برای این کودکان هدف گذاری شده است.

طرح جمع آوری کمک های مردمی به ایتام با همکاری نهادهای دولتی، خیرین، سازمانهای مردم نهاد و جامعه محلی و ملی اجرا می شود. این همکاری چندجانبه، به ایجاد توانمندی های بیشتر در جمعیت و افزایش اثربخشی این طرح کمک می کند. همچنین نیازهای اساسی ایتام از جمله مسکن، تغذیه، بهداشت و آموزش با اولویت بندی و بر اساس اهمیت اجرا می شود.

در روند حمایت های تحصیلی نیز از طریق همکاری با مدارس، موسسات آموزشی و سایر نهادهای آموزشی، ایتام به مهارت های لازم برای آینده خود دست می یابند. همه ی ما در برخی از نقاط زندگی خود نیازمند حمایت هستیم. در این جستجوی همبستگی، گاهی به خاطر بی توجهی، گاهی به دلیل عدم آگاهی، برخی از افراد در شرایطی قرار می گیرند که در شرایط های دشواری قرار میگیرند که عواقب و حشت انگیز به دنبال دارد و ایتام، این کودکان آسمانی و بی گناه، از آن دسته از افرادی هستند که بیشتر از همه به حمایت و دستگاه همدلی نیاز دارند.

کمک های مردمی به ایتام توانایی زیادی برای تحول و بهبود زندگی آن ها را دارد. وقتی که یک جامعه بتواند افراد اسیب دیده ای چون ایتام نیازمند را با باز کردن دستان خود به داستان افراد موفق اضافه کند، می بینیم که زندگی آن ها شگفت انگیز و پر از امید به آینده می شود، کودکان بی سرپرست با حمایت و همراهی از طریق کمک های مردمی، به تأمین نیازهای اساسی خود می رسند .

این کمک ها نه تنها به آن ها امنیت فیزیکی و روحی می بخشد، بلکه فرصتی را فراهم می سازد تا بتوانند با خیالی آسوده به دنیا نگاه کنند و به رشد و تحصیلات خود بپردازند. روش های موثر در کمک به فقرا و ایتام از حمایت مالی تا توانمندسازی روحی تأثیر کمک های مردمی به ایتام تنها محدود به زندگی آن ها نیست، بلکه در تمام جامعه ای که در آن زندگی می کنند، تأثیرات عمده ای دارد. با کمک به کودکان نیازمند ، جامعه برابرتر و همسوتر شکل می گیرد، با دستگاه همدلی جامعه دنیایی پراشتیاقی و پراز امید را تشکیل میدهیم. از جمله به شیوه های زیر میتوانید حمایت خود را نسبت به آنها نشان دهید.

 • حمایت مالی
 • روحیه بخشی و امیدواری
 • از حمایت های معنوی تا رسانه ای
 • آموزش و ایجاد فرصت های شغلی برای بزرگسالان بی سرپرست
 • مدارس در عمل نقش تربیتی و آموزشی
 • نقش آفرینی و روحیه سازی افراد

کمک های مردمی تغییرات عمیقی در جامعه اتفاق می افتد که دامنه ی تأثیر خود را گسترش می دهند و به سایر اعضای جامعه نشان می دهند که همدلی و احساس مسئولیت اجتماعی به معنای واقعی کلمه چه چیزی است که با ایجاد زنجیره ای از همدلی، جامعه به همان اندازه که به ایتام کمک می کند، در آسیب دیدگان دیگر نیز سبزه های امید و روشنایی می کارد. بنابراین، بیاییم همدست شویم و با کمک به ایتام، جامعه ای را بسازیم که هر یتیم در آن پشتیبانی شده و هر قلبی مملو از محبت و همدلی باشد.

برآمدن از حباب فقر، خود به تنهایی یک چالش عمده است که جامعه باید با آن مواجه شود.

آرزو می کنم که هر فرد و هر جامعه، به اینکه به فقرا و ایتام کمک می کنند، اعتقاد داشته باشند و تلاش کنند تا روش های موثری را در این راستا ارائه دهند. بیایید با همدلی و عشق، دست به دست هم دهیم و روزی را برای آنان بهتر کنیم.

از سایه کار به روشنایی آینده: مبارزه با کار کودکان کار و راهکارهای نوین

در این مقاله می خواهیم به بررسی کودکان کار و راه های مبارزه با کار کودکان بپردازیم. این موضوع بیشتر در کشورهای درحال توسعه و یا توسعه نیافته اتفاق افتاده است. البته در کشور های پیشرفته و توسعه یافته هم تا حدودی هنوز این معضل وجود دارد. امروز بیست و دوم خرداد ماه، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است و به همین مناسبت میخواهیم عوامل موثر در افزایش تعداد کودکان کار و راه های کمک به آن ها را بررسی کنیم.

 

 

کودکان کار چه کسانی هستند ؟

 

به کودکانی که سن آنها کمتر از 15سال و به دنبال کسب درآمد هستند کودکان کار میگویند. این کودکان اغلب برای تامین هزینه های زندگی خود و یا خانواده، در سنین پایین مشغول به کار میشوند. اما با بزرگتر شدن شهر ها برخی از کودکان که بدون سرپرست و یا بد سرپرست هستند، در گروه های خلافکار برای بدست آوردن پول و یا سرپناهی برای زندگی فعالیت می کنند.

کودکان کار

کودکان کار اغلب در چه مشاغلی فعالیت دارند ؟

 

اغلب کودکان کار در مشاغلی سخت و پرخطر مانند معادن، کارخانه ها، زمین های کشاورزی، دستفروشی، جمع آوری ضایعات و …  فعالیت میکنند. این کودکان معمولا در شرایط نا امن و ناسالم مشغول به کار هستند و همواره این کودکان در معرض خطرات مختلف فیزیکی و روحی قرار دارند.

عوامل تاثیر گذار بر وجود و افزایش تعداد کودکان کار

 

عوامل مختلفی برای ایجاد و افزایش وجود کودکان کار وجود دارند. از جمله فقر، عدم دسترسی به تحصیلات، نبود قوانین برای حمایت از کودکان و ناتوانی دولت در برخورد با آنها. همچنین، برخی شرکت های بزرگ نیز برای کاهش هزینه های تولید، از کودکان کار استفاده می کنند.

تاثیر کودکان کار بر جامعه و اقتصاد

 

فعالیت اقتصادی کودکان کار مخصوصا در مشاغل فوق تاثیرات بسیار منفی و نامناسبی برای کودک و جامعه خواهد داشت. در ادامه به بررسی برخی از پیامد های ناشی از فعالیت کودکان کار خواهیم پرداخت.

کاهش سطح تحصیلات

 

بسیاری از کودکان کار نمیتوانند سطح تحصیلات مناسبی داشته باشند؛ چرا که این کودکان همه روز مشغول فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد هستند به همین دلیل زمان مناسبی برای افزایش میزان تحصیلات خود ندارند. و یا حتی نمی توانند تحصیلات خود را به پایان برسانند.

افزایش به خطر افتادن سلامتی

 

کودکان کار به خاطر سن پایین و کمبود آگاهی که در مورد بسیاری از مسائل اجتماعی دارند، در محل های نامناسب مشغول به کار هستند. در این مکان ها تمهیداتی برای تامین امنیت جانی کارگران در نظر گرفته نمیشود. در صورتی که برای این کودکان کار مشکلاتی پیش بیاید که سلامتی آن هارا تحت شعاع قرار دهد، نه تنها در مدت کسالت و بیماری حقوقی دریافت نمی کنند بلکه مبلغی هم برای درمان بیماری و یا جراحت های خود ندارند.

کاهش بهره وری

 

کودکان کار به دلیل اینکه نمی توانند در سنین نوجوانی مهارت و تخصص های مختلفی را یاد بگیرند، در نتیجه میزان بهره وری آن ها در دوران جوانی و میانسالی کاهش پیدا کرده و بسیاری از استعداد های آن ها دیده نخواهد شد.

کاهش حس و حال خوب

 

بسیاری از کودکان کار از دوران 12 الی 13 سالگی مشغول به کار بوده اند و در شرایط های مختلف چم و خم و تلاطم های زندگی را به عینه چشیده اند. بدیهی است این افراد نسبت به هم سن و سالان خود تجربه لحظات شاد و شیرین را خیلی کمتر تجربه کرده اند و بیشتر مواقع حس و حال منفی و غمگین خواهند داشت. این شرایط تا جایی پیش می رود که اگر خود آن ها هم بخواهند نمیتوانند حال خوبی داشته باشند.

احساس سربار بودن

 

بسیاری از کودکانی که به فعالیت های اقتصادی مشغول هستند، در صورتی که سر کار نروند احساس سربار بودن بیشتری خواهند داشت. چرا که تامین شرایط مالی خانواده و یا حداقل خود این کودکان بر عهده خودشان است.

بین رفتن اینده کودکان کار

از بین رفتن آینده کودکان

 

کودکان کار با نداشتن سطح تحصیلات کافی و مناسب و عدم یادگیری مهارت ها و تخصص های لازم و همچنین نبود پشتوانه های مالی و یا حتی حمایت های کوچک اعضای خانواده به صورت کلی دارای آینده روشن و درخشانی نخواهند بود. به همین دلیل آینده بسیاری از کودکان کار روشن نخواهد بود.

مبارزه با کار کودکان

برای مبارزه با کار کودکان راهکار های مختلفی وجود دارد در ادامه هرکدام از راه ها را بررسی کرده و در انتها بهترین راه برای مبارزه با کار کودکان را معرفی خواهیم کرد.

آگاهی بخشی و ایجاد فرهنگ

 

دولت و دیگر آحاد مردم وظیفه دارند تا دیگران را از آسیب های کار کردن کودکان مطلع کنند. این مسئله به گونه ای در طی چندین سال برطرف خواهد شد که مردم باید به این باور و درک برسند که کودکان بزرگترین سرمایه های انسانی آینده خواهند بود. هنگامی که این مشکل از طریق فرهنگ سازی در جامعه برطرف گردد.

تصویب و اجرای قوانین حمایتی

 

در مجلس جمهوری اسلامی ایران قوانین و طرح های مختلفی برای حمایت از کودکان کار تصویب شده است؛ دولت و دیگر دستگاه ها موظف هستند که تمامی این طرح ها و قوانین را به صورت صحیح در سطح کشور اجرا کنند. همچنین وظیفه انسانی تمامی اعضای جامعه است که از دستگاه های دولتی و موسسات خیریه خصوصی در یاری رسانی به کودکان کار حمایت کنند، تا خدمت رسانی به این عزیزان به درستی صورت گیرد.

همکاری سازمان های دولتی با شرکت های خصوصی

 

دولت میتواند طی همکاری های مختلفی که با بخش خصوصی سازی انجام دهد فضا را برای سرمایه گذاری های مختلف بخش خصوصی برای داشتن منافع مشترک به نتایج بسیار خوبی برسند. امید است که همکاری سازمان ها و شرکت ها به صورت بسیار بهتری انجام شود.

ایجاد شغل مناسب برای بزرگسالان

 

در ابتدا دولت وظیفه دارد که برای همه جوانان شغل متناسب با علایق آن ها را به میزان درآمد مناسب فراهم آورد. در این راستا موسسات و شرکت های مختلفی هم بر روی این موضوع فعالیت می کنند. کارآفرینان، شرکت های خصوصی و همچنین موسسات خیریه ای که در زمینه ی توانمند سازی خانواده ها فعالیت می کنند، میتوانند به این اصل مهم دست پیدا کنند.

معرفی به موسسات خیریه

 

کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست زیادی در جامعه زندگی میکنند. همچنین تعداد زنان سرپرست خانوار هم اخیرا بسیار روبه افزایش بوده است. شما میتوانید با معرفی زنان سرپرست خانوار و کودکان بدون سرپرست و یا بدسرپرست به موسسات خیریه از آن ها حمایت کنید. به عنوان مثال موسسات خیریه مختلفی وجود دارند که هر کدام از آن ها خدمات متفاوتی را ارائه میدهند. در ادامه موسساتی که از کودکان کار حمایت میکنند را به شما معرفی میکنیم.

 • انجمن حمایت از حقوق کودکان
 • موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان
 •  بنیاد کودک
 • موسسه خیریه کودکان فرشته اند
 • موسسه حمایت از کودکان بی پناه کمک
 • موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید
 • موسسه خیریه نیکوکاران شریف
 • سامانه آنلاین کمک به تحصیل کودکان به مهربانی

هر یک از این موسسات خدماتی از جمله ارائه سبد های کمک معیشتی، درمان بیماری ها، کمک به ادامه تحصیل کودکان و … به کودکان کار و یا سرپرستان آنان ارائه میدهند.

معرفی به اورژانس اجتماعی

 

بهترین و سریع ترین روش برای مبارزه با کار کودکان معرفی کودکان کار به سازمان اورژانس اجتماعی است.  در این راستا می بایست ما پس از مشاهده یک کودک کار در خیابان با اورژانس اجتماعی تماس گرفته و مشخصات آن کودک کار را به نیروهای اورژانس اجتماعی اطلاع می دهیم سپس آنها به محل آمده و مقدمات تحت حمایت قرار دادن کودکان کار را انجام خواهند داد.

نتایج

 

به طوری کلی مبارزه با کار کودکان نیاز دارد تا بین  تمامی سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی و آحاد مردم جامعه همکاری های مناسبی تحقق پیدا کند تا بتوانند در کنار هم برای برطرف کردن موضوع کار کودکان فعالیت کردن و به نتایج بالایی دست پیدا کنند.

چگونه افراد نیازمند را پیدا کنیم؟

افراد نیازمند چه کسانی هستند؟

افرادی که در جامعه به منابع مالی دسترسی ندارند و یا دارای مشکلات شدید مالی هستند همچنین در تامین پوشاک، خوراک، مسکن و یا هزینه های درمان بیماری ها و … ناتوان اند به عنوان افراد نیازمند شناخته می شوند. افراد نیازمند به دنبال سودجویی و یا دریافت خدمات رایگان نیستند،  ولی شرایط زندگی برای آن ها به طوری رقم خورده است که مجبور هستند مورد حمایت دیگر اعضای جامعه باشند.

 

 

معیار های تشخیص افراد نیازمند چیست ؟

 

برای تشخیص افراد نیازمند راهکار ها و روش های بسیار متنوعی وجود دارد. در این بخش از مقاله ما به معرفی تعدادی از ملاک ها و معیار ها میپردازیم تا شما عزیزان بتوانید به راحتی افراد نیازمند را از دیگران تشخیص دهید.

 

 

وجود مشکلات مالی

 

وجود مشکلات مالی برای اغلب افراد قشر متوسط رو به پایین به وجود می آید ولی این بدان معنا نیست که همه افرادی که در حال حاضر مشکلات مالی دارند، جزوه نیازمندان هستند که سریعا به کمک های ما نیاز داشته باشند.

ما باید بتوانیم بین افرادی که مشکلات مالی دارند، تشخیص دهیم که به چه کسی کمک کنیم. البته که قرار نیست ما صرفا ب آدم هایی که بدترین شرایط زندگی را دارند کمک کنیم؛ چون در اینصورت کسی که ممکن است در حال حاضر با کمی کمک، زندگی اش بهبود پیدا کند، مجبور می شود زجر زیادی را متحمل شود. تا کمک به ایشان برسد و اگر کار از کار نگذشته باشد.

چون که ما به تنهایی نمی توانیم نیازمند اصلی را دقیقا مشخص کنیم؛ بهتر است از طریق موسسه های خیریه، کمک های انسان دوستان خودمان را به نیازمندان برسانیم.

 

 

بیکاری

 

از جمله مشکلات بسیاری از جوانان نبود کار، شغل و سرمایه است. ریشه بسیاری از مشکلاتی که در جامعه از سوی جوانان و نوجوانان نشات میگیرد به خاطر همین موضوع موسسه های خیریه و یا افرادی که میتوانند مشکلات بیکاری بین جوان ها را حل و فصل کنند، کارشان بسیار ارزشمند خواهد بود.

 

 

بی خانمانی

 

بی خانمانی یکی از بدترین دلایل برای شناخت آدم های نیازمند است. کسانی که  بی خانمان هستند یعنی نمی توانند حتی یک جایی برای سکونت خود پیدا کنند و به احتمال خیلی بالا چیزی هم برای خوردن و سیر کردن شکم خودشان ندارند. بسیاری از افراد بی خانمان تمام زندگی خود را برای برطرف کردن مشکلاتشان فروخته اند و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

بسیاری از افرادی که این مشکل را دارند معمولا نمیتوانند جای درستی نیز استخدام شوند و از نظر بهداشت و سلامت وضعیت مناسبی ندارند.

 

 

بیماری های جدی

 

گاهی اوقات مشکلاتی از جمله بیماری های مختلف برای افراد مختلف به وجود می آید. این بیماری های که به صورت جدی و معمولا به صورت اتفاقی برای افراد به وجود می آیند و معمولا هزینه های درمان آن هم بسیار بالا خواهد بود. در اینصورت حتی خانواده هایی هم که دارای سطح متوسط مالی در جامعه هستند، اغلب هزینه های درمان آنقدر بالا میرود که آن ها هم به حمایت های شما مردم عزیز نیاز پیدا میکنند.

 

 

کودکان بی سرپرست

 

دوران کودکی بسیار زیبا و باشکوه است. دورانی که شیرین ترین اتفاقات همه ی انسان ها معمولا در این سن اتفاق می افتد. علت آن هم این است که همواره ما در دوران کودکی در حال یادگیری، تربیت و پرورش پیدا کردن هستیم. این دوران طلایی در دامان پر مهر و محبت پدر و مادر و همچنین دیگر اعضای خانواده اتفاق می افتد.

کودکانی که بدون سرپرست در حال زندگی هستند، از دوران کودکی خود سختی های بسیاری کشیده اند، آن ها طعم خوش زندگی را شاید چند بار بیشتر نچشیده باشند. همه ی ما به عنوان انسان وظیفه داریم که از دوران کودکی همه کودکان بدون سرپرست حمایت کنیم. این کودکان لایق زندگی هستند. لایق مهر و محبت دیدن پدر و مادر هستند.  کودکان بدون سرپرست از نیازمندترین افراد جامعه هستند. پیشنهاد میکنیم در هر شرایطی کودک بدون سرپرستی اگر مشاهده کردید سریعا با پلیس و یا به موسسه های خیریه  اطلاع دهید تا بتوانیم به کمک هم از این عزیزان محافظت کنیم.

 

 

معلولیت

 

معلولیت برای بسیاری از آدم ها غم انگیز است. برخی از افراد دارای معلولیت تا اخر عمر خود نیاز دارند که یک فرد همیشه در کنار ایشان باشد تا بتواند به انجام کارهای شخصی اش کمک کند. بسیاری از این کودکان با فداکاری های ارزشمند و خالصانه پدرها و مادرهایشان تا به الان توانسته اند شرایط مطلوبی را بگذرانند. اگر فرد معلولی وجود داشته باشد و کسی نباشد که از او حمایت کند، وظیفه ماست که او را به مراکز خیریه و یا بهزیستی معرفی کنیم تا او را به موسسه خیریه ای که به صورت تخصصی افراد دارای معلولیت را جذب میکنند و به آنها خدمات مختلفی ارائه میدهند معرفی کنند.

کمک ب نیازمند

چرا باید افراد نیازمند را پیدا کنیم؟

 

افراد نیازمند در هر جامعه ای وجود دارد ولی متاسفانه تعدادی افراد سودجو خودشان را شبیه به این افراد در می آورند که این مسئله باعث شده است تا میزان اعتماد آحاد مردم جامعه به نیازمندان برای کمک آنها به شدت کاهش پیدا کرده است و نیاز است که بتوانیم نیازمندان واقعی را در جامعه پیدا کنیم و به آنها کمک کنیم.

در این موضوع موسسات خیریه توانسته اند نقش مهم و اساسی در پیدا کردن نیازمندان واقعی داشته باشند. این موسسات با تحقیق بر روی افراد نیازمند، که به طریق های مختلفی به موسسه معرفی شده اند، توانسته اند از سواستفاده بسیاری از افراد سودجو، جلوگیری کنند و افراد نیازمند را تحت پوشش خود قرار دهند و به خیرین و حامیان معرفی کنند تا روند کمک رسانی به این عزیزان افزایش پیدا کند.

چرا باید به افراد نیازمند کمک کرد؟

 

وظیفه ی انسانی هر فردی کمک کردن به افراد نیازمند و حمایت از آنها برای بهبود وضعیت معیشتی و زندگی نیازمندان است. مسئولیت اجتماعی در جامعه ایجاب میکند که افراد یک جامعه با هم متحد و یکدل باشند تا بتوانند به کمک هم میزان آسیب های اجتماعی ناشی از فقر را در جامعه کاهش دهند.

با افراد نیازمند

در هنگام مواجهه با افراد نیازمند چگونه باید عمل کنیم؟

 

حتما برای شما هم پیش آمده است، هنگامی که در سطح شهر در حال تردد هستید، افراد نیازمند مختلفی برای دریافت کمک به شما مراجعه کرده اند. همه ما در این مواقع برخورد های مختلفی با نیازمندان داشته ایم. ولی بهترین رفتار این است که آرامش خودمان را حفظ کنیم و از بروز احساسات و از تاثیر بیش از حد آن ها بر روی افکار و یا احساسات مان جلوگیری کنیم. همچنین آن ها را راهنمایی کنیم که با توجه به مشکلات خود، در موسسه خیریه ای که خدماتی مناسبی به آن ها ارائه میدهند ثبت نام کنند تا بتوانند تحت پوشش موسسات قرار بگیرند و کیفیت زندگی و معیشت آنها بهبود پیدا کند.

 

چگونه می‌توان به افراد نیازمند کمک کرد؟

 

راه های بسیار زیادی برای کمک به افراد نیازمند در جامعه وجود دارد؛ شما میتوانید با تامین مواد غذایی، تامین مسکن، تامین شغل و … به آن ها کمک کنید. البته که این کار بسیار دشوار است و پیشنهاد میکنیم مواقعی که میخواهید به افراد نیازمند کمک کنید از طریق موسسات خیریه این کار را انجام دهیم.

اهدای وام توسط موسسات خیریه 

برخی از موسسات خیریه به نیازمندان و مددجویان در طرح های مشخص و مصارف مختلف که متناسب با نیاز آنهاست، وام هایی در مبالغ مختلفی ارائه میدهند. برخی از موسسات هم هیچ گونه وامی به مددجویان ارائه نمی دهند؛ در ادامه می خواهیم این دو نوع موسسه را به صورت مجزا بررسی کنیم.

 

شرایط دریافت وام از موسسات خیریه

 

تمامی وام هایی که موسسات خیریه به مددجویان ارائه می دهد صرفا برای افراد نیازمند خواهد بود و موسسات خیریه پس از بررسی شرایط زندگی فرد تحت پوشش موسسه و همچنین درخواست تسهیلات بابت چه موردی است، تصمیم میگیرند که چه مبلغی به عنوان وام به آنها تعلق خواهد گرفت.

معمولا وام هایی که موسسات خیریه به مددجویان ارائه میدهند به دو صورت است:

 

 

معرفی به بانک 

 

در این حالت موسسات خیریه طی یک نامه مددجویان را به بانک ها معرفی می کنند و از بانک درخواست میکنند که یک وام با مبلغ تعیین شده ای به مددجو اعطا کنند. و موسسه یکی از ضامن های اصلی دریافت این وام خواهند بود. البته در صورتی که  شما چک و یا اقساط معوقه دارید به شما وامی از طریق بانک ها اهدا نخواهد شد.

 

 

صندوق موسسه 

 

برخی از موسسات خیریه درون موسسه خود صندوق هایی تشکیل داده اند و بر اساس موجودی این صندوق وام هایی به مددجویان تعلق خواهد گرفت و به همین خاطر ارائه وام ها برای مددجویان زمان بر خواهد  بود و به احتمال زیاد مردم را از دریافت وام منصرف میکند.

 

وام

موسسه های خیریه ای که به افراد تحت پوشش خود تسهیلات اعطا می کنند:

 

برخی از افراد تحت پوشش برای رفع تعدادی از امورات زندگی و یا درمان بیماری ها و راه اندازی کسب و کار خودشان، میتوانند از موسسات خیریه ای که  وام اعطا می کنند، مبلغ مدنظر خودشان را در قالب کمک هزینه دریافت کنند. این موسسات معمولا به همه مددجویان این تسهیلات را ارائه نمی کنند و صرفا به فردی که میتوانند از عهده پرداخت اقساط وام ها بربیایند، اعطا می کنند.

 

 • سازمان خیریه امام خمینی  

شعبه مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهید فروتن، کوچه شهید پورفرضی، پلاک ۳۶

 پورفرضی، پلاک ۳۶
تلفن: ۶۶۴۵۲۱۰۵

شعبه مشهد: خیابان احمدآباد، خیابان هفتم، پلاک ۴۸
تلفن: ۳۶۴۸۸۸۷

 

 • سازمان خیریه محبت 

شعبه مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دکتر شریعتی، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۶۱
تلفن: ۸۸۸۰۴۸۵۳

شعبه مشهد: خیابان امام رضا، مابین خیابان شهید پورسیدی و خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی، پلاک ۱۰۸
تلفن: ۳۲۲۸۰۰۰۰

 

 • سازمان بهزیستی
 • شعبه مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، خیابان شهید صابریان، شماره ۲۰۹
  تلفن: ۸۸۳۳۲۹۴۵
 • شعبه مشهد: خیابان احمدآباد، کوچه ۹، پلاک ۳۸
  تلفن: ۳۶۳۴۳۳۱۰

 

 

چرا برخی از موسسات به مددجویان  و نیازمندان وام اعطا نمی کنند؟

 

بسیاری از مددجویان دانش کافی در مورد نحوه مدیریت مالی، دانش تخصصی برای به اجرا درآوردن یک کسب و کار و … ندارند. به همین خاطر بسیاری از موسسات به هیچ عنوان وامی به دیگران ارائه نمیدهند. چون میدانند با ارائه این سرمایه نه تنها سرمایه ای به موسسه برگشت نخواهد شد. بلکه برخی از مددجویان  با آن سرمایه نمی توانند خرج های اولیه زندگی خود را در همان ماه های ابتدایی  تامین کنند. ولی برخی از موسسات هم فکر دیگری دارند. آن ها باور دارند میتوانند با ارائه سرمایه و کمک به آن ها برای راه اندازی کسب و کارشان و پایه ریزی اولیه کسب و کار و در ادامه همراه بودن با مددجو، او را در رسیدن به موفقیت همراهی کنند.

 

 

موسساتی که به مددجویان وام نمیدهند، در ازای آن چه چیزی به مددجویان ارائه میدهند؟

معمولا موسساتی که مبلغی به مددجویان اهدا نمی کنند، با اهداء انواع مواد غذایی، لوازم خانگی، پوشاک، مسکن، کمک به درمان بیماری ها، وضعیت تحصیلی دانش آموزان  و… به مددجویان کمک می کنند. این موسسات به صورت نقدی به مددجو کمک نمی کنند ولی آنها سعی میکنند شرایطی را فراهم آورند تا مددجویان را در  خرید های اصلی ماهانه شان یاری کنند. و تمرکز  اصلی خانواده های مددجو تامین هزینه های مالی برای خود و خانواده باشد.

 

موسسه باران مهر و عاطفه 

 • موسسه باران مهر و عاطفه مبلغی به افراد تحت پوشش خود پرداخت نمیکند ولی موسسه نیازهای مهم افراد تحت پوشش خود را تامین میکند. این نیاز ها شامل اهدا بسته های کمک معیشتی به نیازمندان به صورت هر 40 روز یکبار، کمک به تامین لوازم خانگی، تامین هزینه درمان بیماری ها و … میباشد.

 

انواع روش های حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 

یکی از مسائل اجتماعی مهم، حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست در دنیا است. این مورد به میزان بسیار بالایی در کشور های جهان سوم اهمیت دارد.  همچنین در کشور هایی که در حال جنگ هستند و یا در آن کشور دولت و حکومت مقتدری وجود ندارد. در ادامه به علت اهمیت این موضوع و سپس به نحوه حمایت کردن از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست خواهیم پرداخت. 

 

 

چرا حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست بسیار اهمیت دارد؟

 

می توان از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به عنوان یکی از اقشار مهم جامعه، که  تحت خطرات مختلفی هستند یاد کرد. این کودکان معمولا به خاطر شرایط اقتصادی نامناسب و یا مشکلات والدین ، دچار مشکلات فراوانی شده اند. به همین خاطر در کودکان بدسرپرست و بی سرپرست،  احتمال وجود آسیب های اجتماعی افزایش پیدا میکند. 

کودکان بدون سرپرست و یا بد سرپرست به این خاطر که تقریبا در جامعه تنها هستند، خطرات بسیار زیادی آن ها را تهدید میکند. از جمله این خطر ها میتوان به مواردی همچون:  روانشناختی، تغذیه ای، روانشناسی، از دست رفتن بهداشت شخصی، بیماری، از دست رفتن فضای امن خود و ….. نام برد. 

اینها برخی از خطراتی است که این کودکان را تهدید میکند ولی خطرات وجود دارند که نسبت به خطرات فوق خطر بسیار بیشتری دارد؛ خطراتی که دیگر نه تنها برای خود کودک و اطرافیان آن خطرناک است،  بلکه برای دیگر افراد جامعه نیز مخاطره آمیز خواهد بود. از جمله ی این خطرات میتوان به خطر قاچاق اعضای بدن انسان، آزار و شکنجه، آزار های جنسی، فعالیت این کودکان در مسیر های نامتعارف قانون و ….. نام برد. 

هر چه اتفاقات ناگوار فوق در سطح کشور بیشتر رخ دهد، میزان امنیت جامعه برای همگان کاهش خواهد یافت. همان طور که میدانید دولت و موسسات خیریه با یکدیگر درحال جلوگیری از به وجود آمدن این مشکلات فعالیت مختلف  و تاثیر گذاری انجام می دهند تا بتوانیم جامعه ای سالم و زیبا تری داشته باشیم.

تا اینجا دریافتیم که حمایت کردن از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نه تنها به عنوان یک وظیفه انسانی و اجتماعی است، بلکه برای سلامت خود و جامعه ای که در آن زندگی میکنیم بسیار مورد اهمیت است. حال در ادامه به بررسی اینکه چگونه می توانیم حامی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست باشیم می پردازیم. 

 

How can we become a sponsor

چگونه می توانیم حامی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست شویم ؟

 

 

حمایت مالی

 

قطعا همه ما اگر به آدم های اطراف خود دقیق تر نگاه کنیم، کودکانی را پیدا میکنیم که بدسرپرست و یا بدون سرپرست هستند. ما میتوانیم با ارائه کمک های مالی خود به این کودکان و یا خانواده های آن ها شرایط زندگی آن ها را بهبود ببخشیم. همچنین می توانیم کمک های مالی خود را از طریق موسسه های خیریه به مددجویان اهدا کنیم.

 

 

حمایت آموزشی

 

همه ما در یک زمینه ای دارای مهارت و یا دانش مربوط به کار و یا رشته ای هستیم. ما می توانیم با فراهم آوردن شرایط مناسب، به این کودکان موارد مختلفی را آموزش دهیم. اما ممکن است به خاطر مشغله های کاری و یا نداشتن تخصصی در زمینه ای خاص و یا عدم مهارت در آموزش دادن به کودکان نتوانیم به خوبی در این زمینه به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست کمکی کنیم. در این حالت بهتر است آموزگاری را برای این کودکان در نظر بگیریم که بتوانند به کودکان آموزش های لازم را ارائه بدهند. 

 

 

حمایت و همکاری با موسسات خیریه

 

بهترین راه برای حمایت از کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست، همکاری با موسسه های خیریه است. چرا که کمترین دغدغه در طول روز را برای ما خواهند داشت. همچنین می توانیم به راحتی از طریق موسسه های خیریه مطمئن باشیم که کمک هایی که ما انجام میدهیم، واقعا به دست مددجو نیازمند میرسد.  این نوع حمایت از کودکان نکات مثبت دیگری هم دارد که میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید. 

 

 

حمایت روانشناختی

 

بسیاری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به صورت معمول دارای مشکلات عاطفی و روانی هستند. ما میتوانیم به کمک افرادی که در این زمینه تخصص دارند، همکاری کرده تا مشکلات روانشناختی بسیاری از  این کودکان را برطرف کنیم. ولی معمولا برطرف کردن این نیاز از کودکان برای ما همواره مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت. بنابراین در این زمینه پیشنهاد میکنیم حتما از طریق افراد متخصص و یا موسسه های خیریه معتبر در این زمینه همکاری کنید.

 

 

حمایت بهداشتی

 

به صورت معمول کودکان بی سرپرست و بدسرپرست وضعیت بهداشتی مناسبی را ندارند که علت آن هم نحوه تربیت، محل رشد کودک، وضعیت مالی خانواده کودک و ….. است. به همین خاطر  ما می توانیم با آموزش های درست به این کودکان، وضعیت بهداشتی این کودکان را بهبود دهیم. از جمله می توان به بهداشت دهان و دندان، رعایت بهداشت در سرویس بهداشتی، رعایت بهداشت در هنگام غذا خوردن و ….. اشاره کرد. 

 

 

ارائه خدمات حمایتی

 

شما میتوانید به خانواده های کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست انواع خدمات حمایتی ارائه دهید. از جمله این موارد می توان به تهیه مسکن، پوشاک، پرداخت قبوض، خرید مایحتاج خورد و خوراک به صورت بسته های حمایتی اشاره کرد. البته این کار بیشتر از سوی موسسات خیریه صورت میگیرد ولی شما هم میتوانید  به صورت شخصی هم انجام دهید. 

 

 

حمایت از آگاهی‌بخشی و ترویج اصول اخلاقی

 

انتشار خبر کمک کردن به افراد نیازمند و یا علاقه مند کردن دیگران برای حمایت از کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست یکی از موثر ترین مواردی است که برای ما هزینه مالی نخواهد داشت، ولی می توانیم به این طریق به کودکان بسیاری با جذب حامیان، کمک شایانی انجام دهیم. در حال حاضر با وجود شبکه های اجتماعی میتوانیم در این بستر بسیار بهتر  و پویا تر عمل کنیم. 

 

حمایت از کودکان

حمایت های  فرهنگی و تفریحی و ورزشی

 

کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست مانند دیگر کودکان به فعالیت در زمینه های فرهنگی و تفریحی و ورزشی بسیاری نیاز دارند. ما میتوانیم با فراهم آوردن شرایط مناسب برای پرورش یافتن این کودکان در این فضا ها، استعداد آن ها را پرورش دهیم.  شاید بتوان به قطعیت گفت، این مهمترین مسائل برای هر فردی، شکوفایی استعداد ها و یافتن رسالت خود در زندگی اش می باشد. حالا شاید بتوانیم به کمک هم این کار مهم را برای کودکان بدسرپرست و بدون سرپرست انجام دهیم. 

 

 

حمایت اجتماعی

 

حضور پیدا کردن در مراسم هایی که توسط موسسات خیریه برگزار میشود، یکی از کارهایی است که ما می توانیم به صورت رایگان برای حمایت از موسسات خیریه و مددجویان تحت پوشش موسسه انجام دهیم. جالب است بدانید حضور فیزیکی ما در مراسم ها و یا همکاری ما به صورت مجازی با موسسات خیریه، تاثیر بسیار قابل توجهی بر اطرافیان ما خواهد گذاشت؛ و آن ها بیشتر ترغیب به همکاری با موسسات خیریه شده و حامی بیشتری برای مددجویان وجود خواهد داشت. 

 

 

ایجاد فرصت های شغلی

 

بسیاری از ما میتوانیم با موسسات خیریه در ایجاد اشتغال مددجویان همکاری کنیم؛ به عنوان مثال بسیاری از مشاغل می توانند محصولاتی را که در فروشگاه های خود به فروش میرسانند، بخشی از مراحل تهیه و تولید آن محصول را  به مددجویان بسپارند. بدین ترتیب میتوان برای مددجویان ایجاد اشتغال انجام داد تا آن ها هم بتوانند بیشتر هزینه های زندگی خود را خودشان فراهم کنند. 

 

 

حمایت از سیاست های دولت برای مددجویان

 

هرساله قوانین بسیار مختلفی توسط مجلس جمهوری اسلامی ایران به تصویب میرسد؛ ما میتوانیم با تاثیر خود بر جامعه توجه بسیاری از مسئولین را به مددجویان معطوف کنیم، تا نمایندگان و مسئولین قوانین و یا اقدامات مختلفی را برای حمایت سیاسی از مددجویان تصویب و به اجرا درآورند. 

 

 

حمایت از ارائه خدمات رایگان به کودکان

 

همه ما میتوانیم با توجه به وضعیت مالی و شغل خود، خدمات مختلفی را به صورت رایگان برای کودکان مددجویان و یا خانواده های آن ها انجام دهیم. 

 

 

حمایت حقوقی

 

تقریبا همه کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست و یا حتی خانواده های آن ها، معمولا سواد ندارند، حق بسیاری از آن ها در بخش های مختلف جامعه پایمال می شود. آن ها از حقوق خود کوچکترین اطلاعی ندارند و به همین خاطر از نظر حقوقی بسیار دچار مشکل میشوند. اگر توانایی این را دارید که به نیازمندان خدمات حقوقی مختلف را ارائه کنید، پیشنهاد می کنیم در صورت صلاحدید خود حتما  این کار را حتما انجام دهید. 

راه های ارتباط با ما

025-32908112

قم بلوار امین کوچه 19 پلاک 26

info@baranmehr.com 

خبرنامه

آخرین اخبار و به روز رسانی را دریافت کنید

ارتباط با ما

©تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بنیاد باران مهر و عاطفه است.