تأثیر حمایت‌های مردمی بر سلامت زندگی سالمندان

چالش های زندگی سالمندان

 سالمندی، فرایندی طبیعی در زندگی انسان است؛ دوره‌ای اجتناب‌ناپذیر در زندگــی آدمــی که ارگان‌های حیاتی بدن به‌تدریج دچار فرسودگی و کهولت می‌شوند . توجــه بــه مســائل و نیازهــای پدیــده ســالمندی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی قرن بیست و یکم است .

 بــر اســاس بــرآورد ســازمان بهداشــت جهانــی، پیش‌بینی می‌شود، تعــداد افــراد ســالمند در ســال 2050 بــه بیــش از 5/1 میلیــارد نفر در سراسر جهان برســد . در کشـور ایـران حـدود 7/8 درصـد جمعیـت را سـالمندان تشـکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود تا دو دهه آینده سونامی سالمندی در ایران رخ دهد .

 کاهــش عملکردهــای بدنــی، محدودیت‌های حرکتــی، افزایــش مشــکلات بهداشــتی و وابســتگی فــرد بــه دیگــران، از خصوصیات این دوره اسـت؛ به‌طوری‌که ایـن مشـکلات می‌توانند اثـر منفـی بـر سـطح کیفیـت زندگـی سـالمندان داشـته باشـند.

 در واقـع، کیفیـت زندگـی سالمندان، یـک شـاخص اساسـی محسـوب می‌شود و ازآنجاکه ابعـاد متعـددی ماننـد جنبه‌های فیزیولوژیکــی و عملکــردی فــرد را در بــر می‌گیرد توجــه بــه آن از اهمیــت خاصــی برخــوردار است.

خیریه قم

سالمندی فعال در سایه حمایت های درمانی

 

 باگذشت چندین دهه از عمر، به‌تدریج از قابلیت‌های فیزیولوژیک و کاربردی افراد، کاسته می‌شود و احتمال ابتلای سالمندان به بیماری‌های مزمن به طور معنی‌داری افزایش پیدا می‌کند . بر اساس نتایج پژوهش‌های منتشر شده در مجلات علمی معتبر، حدود 80 % سالمندان حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا بوده که آنها را بیش از سایرین در معرض خطر ناتوانی و مرگ قرار می‌دهد.

 بیماری‌های قلبی، سرطان‌ها، دیابت، بیماری‌های مزمن تنفسی، بیماری‌های عضلانی – اسکلتی مزمن، اختلالات گوارشی و بیماری‌های عصبی – روانی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمنی هستند که سالمندان با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگرچه بیشتر این بیماری ها به طور مستقیم کشنده نیستند ولی می توانند کیفیت زندگی سالمندان و خانواده های آنها را به شدت مورد تهدید قرار دهند.

لزوم مراجعه مداوم سالمندان به بيمارستان ها و  هزينه هاي ناشي از بيماري ها و  از كار افتادگي ها به كاهش كيفيت زندگي سالمندان منجر خواهد شد و لازم است اقداماتی به منظور پيگيري و توانبخشي موثر و كارآمد صورت پذیرد.

 

 

سالمندی فعال در سایه حمایت های عاطفی

 

 سالمندان به دلیل ناتوانی‌های جسمی و ذهنی ایجاد شده، در معرض تنهایی، انزوا و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی قرار می‌گیرند و در موارد زیادی استقلال عملکردی‌شان را از دست می‌دهند. کاهش توانایی حرکتی به همراه دردهای مزمن در کنار مشکلات دیگری مانند مرگ نزدیکان و کاهش درآمد به دلیل بازنشستگی، همگی می‌توانند سلامت روان این گـروه را تحت‌تأثیر قرار دهند .

 سالمندان، ممکـن اسـت احساساتی همچون خلـق افسـرده، احسـاس بیهودگی، احساس مزاحمت را با شدت بیشتری تجربه کننـد و درعین‌حال، حـالات نـاخوش روانـی نیـز می‌تواند بـر وضـعیت جسمانی آنان اثر بگذارد . احساس امنیت، یکی از مهم‌ترین نیازهای دوران سالمندی است و فرد سالمند نیـاز دارد بـه کسـانی که به زندگی او معنا می‌بخشند نزدیک باشد .

 بی‌توجهی به احساسات سالمندان نه‌تنها، اخـتلالات و علائم و عوارض پیری را در بین آنان افزایش می‌دهد؛ بلکه علائمی همچون اختلال خواب، اخـتلال در تمرکـز و توجـه و حافظـه و همین‌طور اختلال در اشـتها را در پی دارد. مراقبت از سالمندان به مهارت‌های خاصی از سوی مراقب یا مراقبین نیاز دارد که مستلزم درک بیولوژیکی، روان‌شناختی، اجتمـاعی و فرهنگـی سـالمندان اسـت .

 در واقع مراقبت از افراد سالمند به این باور نیاز دارد که سالمندان اشخاصی هستند بـا تجـارب مهـم اجتماعی و به توسعه و رشد جامعه کمک‌های اساسی کرده‌اند. ازاین‌رو نگاه مراقبین به مراقبـت از سالمندان باید با احترام، ارزیابی انسانی و درک مناسب از روند زندگی آنان همراه باشد .

 این دیدگاه مستلزم آن است که مراقبین سالمندان، مراقبت از سـالمندان را یـک ارزش انسـانی تلقی کنند چنین نگاهی می‌تواند امید به زندگی را در آنان بهبـود ببخشـد. هدف حمایت از سالمندان نباید فقط افزایش امید به زندگی (طول عمر) در آنـان باشد؛ بلکه امروزه در جهان، مفهوم سالمندی پویا مطرح است، یعنی با افـزایش جمعیـت سالمند، کیفیت زندگی آنها نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

خیریه قم

سالمندی فعال در سایه حمایت های مالی

 

بر اساس نتایج پژوهش‌های علمی، بین نوع شغل و درآمد فرد باکیفیت زندگی وی در دوران سالمندی ارتباط معناداری وجود دارد؛ بدین معنا که هر چه شغل فرد در سطوح بالاتری قرار داشته و از درآمد بیشتری برخوردار بوده، کیفیت زندگی فرد در دوران سالمندی هم بالاتر بوده است .

درباره امنیت درآمدی سالمندان از جهت برخورداری از بیمه بازنشستگی باید اشاره کرد که ضریب پوشش مستمری بازنشستگی سالمندان ۶۰ ساله و بالاتر در ایران، حدود 4/45 درصد است؛ درواقع کمتر از نیمی از سالمندان ایرانی از پوشش مستمری بازنشستگی برخوردارند .

حدود 30 درصد سالمندان ایرانی، تحت پوشش نهادهای حمایتی (2/8 درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی و 22 درصد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) هستند؛ (مرکز آمار و اطلاعات راهبردی ،1396 ) این افراد عمدتاً در زمره اقشار آسیب‌پذیر یا همان دهک‌های اول محروم جامعه هستند که نشان‌دهنده ارتباط بین سالمندی و فقر است .

از سویی، میزان مستمری نهادهای حمایتی اصلاً پاسخگوی هزینه‌های زندگی روزمره سالمندان نیست و این گروه، بیش‌ازپیش به حمایت نهادهای دولتی عمومی نیاز دارند و از سویی دیگر، علی‌رغم اینکه یکی از کارکردهای مهم خانواده، ایفای نقش حمایتی و مراقبتی است، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز و پیامدهای آن در زندگی روزمره موجب شده است خانواده‌ها قادر به ایفای مطلوب نقش و وظایف خود در قبال سالمندان نباشند .

تغییرات فضای اقتصادی مانند تغییرات نرخ ارز و افزایش شدید قیمت‌ها، تورم‌های بالا و افزایش چندبرابری هزینه‌های زندگی روزمره، همه اینها درمجموع فشار اقتصادی زیادی بر سالمندان و خانواده‌های آنان وارد می‌کند و دیگر خانواده‌ها نسبت به گذشته کمتر قادر به‌مواجهه با نیازهای مراقبتی سالمندان هستند و درنهایت، همه این شرایط می‌تواند تجربه سالمندی را به چالش تبدیل کند.

همه اینها نشان می‌دهد که دولت در مواجهه با سالمندان قادر به تأمین خدمات رفاهی کافی نیست و بخشی از ارائه خدمات به سالمندان بر عهده بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد گذاشته شده است. سازمان‌های مردم‌نهاد با توسعه فرهنگ خیرخواهانه و نیکوکاری باعث می‌شوند بخش عمده‌ای از نیازهای جامعه در حوزه‌های رفاهی مختلف به نهادهای مردمی و خود مردم واگذار شود.

توانمندسازی زنان: اهمیت آن در جامعه و راهکارهای عملی

توانمندسازی زنان به عنوان یکی از مسائل مهم در جوامع سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. زنان به عنوان نیروی حیاتی و بخشی از جامعه، در توسعه و پیشرفت هر جامعه نقش مهمی دارند. اما به دلایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، زنان بسیاری از فرصت‌ها و منابع را از دست می ‌دهند و با تهدیداتی مانند تبعیض جنسیتی، عدم دسترسی به آموزش و سرمایه، تبعیض در حقوق و فرصت‌های شغلی مواجه می‌شوند. از این رو، توانمندسازی زنان به عنوان راهی برای از بین بردن تبعیض جنسیتی، تسهیل دسترسی زنان به منابع و فرصت‌ها، و افزایش مشارکت آنان در تصمیم ‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

اصول توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

توانمندسازی زنان از جمله زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از اولویت‌ها و دغدغه های  اصلی در جامعه، در راستای تحقق برابری جنسیتی اهمیت زیادی دارد. زنان سرپرست خانوار، علاوه بر مسئولیت‌های خانوادگی، نیازمندی‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی خود را نیز بر عهده دارند.

بنابراین برای رفع این معضل اصول و راهکارهایی وجود دارد که به چند نمونه آن اشاره خواهیم کرد؛

 تأمین نیازهای اقتصادی

 • اشتغال زنان: ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان سرپرست خانوار و دسترسی آن‌ها به بازار کار، به افزایش استقلال مالی و توانمندی و در نهایت مدیریت زندگی را برایشان تسهیل میکند.
 • حمایت مالی: ارائه کمک‌های مالی، وام‌ها و برنامه‌های حمایتی به زنان سرپرست خانوار، می‌تواند در تأمین نیازهای اقتصادی آنان و تقویت توانمندی‌های مالی آنان مؤثر باشد

 آموزش و مهارت‌آموزی

 • ارائه برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای به زنان سرپرست خانوار، مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را تقویت کرده و فرصت‌های شغلی را گسترش می‌دهد.
 • آموزش مدیریت مالی: ارائه آموزش‌های مدیریت مالی به زنان سرپرست خانوار، آن‌ها را در مدیریت بودجه خانوار و استفاده بهینه از منابع مالی آموزش می‌دهد.

 تغییر نگرش‌های فرهنگی

 • آگاهی‌بخشی و آموزش: آگاهی‌بخشی درباره اهمیت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تأثیر آن در توسعه جامعه، همراه با آموزش مبتنی بر برابری جنسیتی، می‌تواند به تغییر نگرش‌های فرهنگی کمک کند.
 • شکست تصویرهای تبعیض‌آمیز: برنامه‌های رسانه‌ای و اجتماعی برای شکست تصویرهای تبعیض‌آمیز درباره زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آنان را می تواند ترویج ‌دهد.

 

کارگاه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

شناسایی و الویت ‌بندی راه‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

بسته به شرایط و محیط خاص جامعه و منابع موجود راه های شناسایی والویت بندی ها متفاوت است با این حال، در زیر چند راهکار کلی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را آورده‌ است که به صورت کلی مورد توجه قرار می‌گیرند.

راه‌ های شناسایی زنان سرپرست خانوار می‌تواند به منظور ارائه خدمات و پشتیبانی مناسب به آنان استفاده شود. در زیر، چند راه برای شناسایی زنان سرپرست خانوار را بررسی می‌کنیم:

 مطالعات و آمار

– اجرای مطالعات و پژوهش‌ها در زمینه شناسایی و تحلیل وضعیت زنان سرپرست خانوار در جامعه.

– جمع‌آوری آمار و داده‌های مربوط به تعداد و وضعیت زنان سرپرست خانوار از منابع آماری و سایر منابع موجود.

همکاری با سازمان‌ها و نهادها

– همکاری با سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مراکز خدماتی به منظور شناسایی زنان سرپرست خانوار و دریافت اطلاعات مربوطه.

– ایجاد همکاری با سازمان‌هایی که به طور مستقیم با زنان سرپرست خانوار در تماس هستند، مانند مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی، وزارت خانه ‌های امور اجتماعی و کار، امور اجتماعی و…

انجمن‌ها و جوامع محلی

– استفاده از شبکه‌ های انجمن ها، جوامع ملی و ساختارهای اجتماعی برای شناسایی زنان سرپرست خانوار.

– تشکیل گروه‌ ها و انجمن‌ های مشارکتی زنان سرپرست خانوار به منظور تعامل و ارتباط مستقیم با آنان.

 استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

– استفاده از رسانه‌ های مختلف، از جمله تلویزیون، رادیو، رسانه ‌های آنلاین و شبکه‌ های اجتماعی برای آگاه ‌سازی و شناسایی زنان سرپرست خانوار.

– تبلیغات و اطلاع‌ رسانی در رسانه‌ ها و شبکه ‌های اجتماعی به منظور جذب و تشخیص زنان سرپرست خانوار.

 همکاری با مدیران محلی

– همکاری با مدیران محلی، از جمله شهرداران، اعضای شوراها و مسئولان محلی برای شناسایی زنان سرپرست خانوار و ایجاد راه‌های ارتباطی با آنان.

مشاوره و حمایت اجتماعی

– ارائه خدمات مشاوره و حمایت اجتماعی به زنان سرپرست خانوار، که می‌ تواند آنان را به شناسایی و ارائه خدمات مناسب هدایت کند.

ترکیب این راهکارها و همکاری بین موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان قم با سازمان‌ها و جوامع محلی، می‌تواند به شناسایی بهتر زنان سرپرست خانوار کمک کند و ارائه خدمات و پشتیبانی مناسب را امکان ‌پذیر سازد.

با توجه به وضعیت و اولویت‌ های جامعه مورد نظر، می‌توان این راهکارها را الویت‌ بندی و اجرایی کرد.

روان درمانی - امور خیریه

راهکارهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

اشتغال ‌زایی زنان سرپرست خانوار باعث تقویت استقلال مالی و توانمندسازی آنان می شود. در زیر، چند راهکار را برای اشتغال ‌زایی زنان سرپرست خانوار را بررسی می‌کنیم:

 • ارائه آموزش‌های کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار به زنان سرپرست خانوار برای راه‌اندازی و مدیریت کسب و کارهای خانگی، مانند خیاطی، تولید صنایع دستی، پخت و پز و…
 • ارائه فرصت‌ های کار از راه دور و اینترنتی به زنان سرپرست خانوار، مانند کارهای فریلنس، تجارت الکترونیک و مشاغل مبتنی بر اینترنت.
 • ایجاد مراکز مشاوره و آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان سرپرست خانوار در زمینه‌هایی مانند مدیریت مالی، بازاریابی، تولید محصول و خدمات و…
 • ارائه آموزش‌های عملی و تخصصی در زمینه ‌هایی که می‌ تواند به اشتغال ‌زایی زنان سرپرست خانوار کمک کند، مانند آموزش مهارت‌ های کامپیوتری، طراحی وب ‌سایت و..
 • ارائه تسهیلات و وام‌ های با شرایط مناسب برای زنان سرپرست خانوار جهت راه‌ اندازی و توسعه کسب و کارهای خود.
 • ارائه مشاوره و راهنمایی درباره منابع مالی و فرصت‌های مالی موجود برای زنان سرپرست خانوار.
 • ایجاد همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی و تعامل با زنان سرپرست خانوار.
 • ارائه فرصت‌ های آموزشی و شغلی به زنان سرپرست خانوار در قالب برنامه‌ های همکاری با شرکت ‌ها.
 • ایجاد زیرساخت‌ های مناسب در جامعه برای اشتغال زنان سرپرست خانوار، مانند ایجاد مراکز کارآفرینی، فضاهای کار اشتراکی و ایجاد شرایط مناسب برای کار از خانه.
 • تبلیغات و ترویج اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار و برنامه‌ها و فرصت‌های موجود برای آنان در جامعه.

باران مهر و عاطفه نیکان قم، به عنوان یک موسسه خیریه، این طرح ها را برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار ارائه کرده است که چند نمونه از حمایت های اجرایی این طرح را در سایت موسسه باران مهر و عاطفه می توانید مشاهده نمایید.

کمک به نیازمندان برای تامین مایحتاج‌های زندگی

امروزه با وجود مشکلات مالی و اقتصادی حاکم بر جامعه بسیاری از افراد با مشکلات مالی و نیازمندی‌های اساسی زندگی روبرو هستند. در این شرایط، دستیابی به مایحتاج‌ های اساسی زندگی می‌تواند چالش‌ برانگیز باشد. در این مقاله، تلاش می‌کنیم تا راه های کمک و تامین مایحتاج زندگی نیازمندان را به طور کامل برای تان شرح دهیم.

 

 

شناخت نیازمندی‌ های اساسی

 

قدم اول در تامین مایحتاج‌ های زندگی، شناخت دقیق نیازمندی‌ های اساسی جز اقدامات اولیه است که این شامل بررسی نیازمندی ها در مواردی نظیرخوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آب و برق و… است. با شناخت دقیق این نیازمندی‌ها، می‌توانید بهترین راهکارها را برای تامین آن‌ها پیدا کنید.

 

 

اطلاع از منابع کمکی

 

یکی از موارد مهم در تامین مایحتاج ‌های زندگی برای افراد نیازمند، داشتن اطلاعات جامع و موثق در مورد مستمندان واقعی و نوع نیازشان از طریق منابع معتبر اطلاعاتی است که بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و موسسات غیرانتفاعی در دسترس می‌توانند به تحقق این امر کمک کنند. از جمله این منابع؛ می‌توان به بنیاد ها، سازمان ‌های خیریه، برنامه ‌های دولتی، جامعه محلی و مراکز اطلاع‌رسانی اشاره کرد.

تامین مایحتاج‌های زندگی می‌تواند برای نیازمندان چالشی بزرگ باشد، اما با شناخت دقیق نیازمندی‌ها، اطلاع از منابع کمکی، می‌توانید به یک زندگی زنگ شادی بخشید. این فرآیند نیازمند صبر، پشتکار و همکاری با دیگران است. همچنین، حفظ امید و تفکر مثبت نیز در این راه می‌تواند کمک کننده باشد.

 

 

اهدا وسایل منزل به خیریه: نوری از امید برای افراد نیازمند

 

در دنیایی پر از نیازمندی‌ها و چالش‌های زندگی، همدل و مهربان بودن به یکی از ارزشمندترین صفات انسانی تبدیل شده است.

برخی از افراد به دلایل مختلف قادر به تهیه وسایل نیستند، با اهدای وسایل منزل به خیریه‌ها، می‌توان به افراد نیازمند واقعی با حفظ کرامت انسانی کمک کرد و به شرایط سخت زندگی آن‌ها بهبود بخشید.

این عمل نیکو به آن‌ها نشان می‌دهد که جامعه به آن‌ها اهمیت داده و مهربانی و همدلی را با آن‌ها به اشتراک می‌گذارد. اهدای وسایل منزل به خیریه ها برای افراد نیازمند نوری از امید را در دلشان روشن می‌کند و به آنان اعتماد به نفس و انگیزه می‌دهد.

 

صدقه انلاین - صدقه اینترنتی - پرداخت صدقه - باران مهر

وظایف موسسات خیریه برای افراد نیازمند جهت تامین مایحتاج منزل

 

موسسات خیریه نقش مهمی در تامین مایحتاج منزل برای افراد نیازمند ایفا می‌کنند. برخی از وظایف اصلی این موسسات در این زمینه عبارتند از:

 • جمع‌آوری و توزیع وسایل منزل:

 یکی از وظایف موسسات خیریه جمع اوری و توزیع مایحتاج اساسی زندگی برای نیازمندان است. آن‌ها با استفاده از سیستم‌های جمع‌آوری خود، وسایل مختلف را از طریق حامیان فراهم کرده و سپس آن‌ها را بین افراد نیازمند توزیع می‌کنند.

 • بررسی نیازمندی‌ها و ارزیابی موقعیت:

با بررسی دقیق وضعیت و نیازمندی‌های افراد، تعیین می‌کنند که کدام افراد چه نیازمندی هایی دارند. این کار شامل مصاحبه با افراد نیازمند، ارزیابی محیط زندگی آن‌ها و بررسی وضعیت مالی و اجتماعی آن‌ها است.

 • تعیین اولویت‌ها و توزیع عادلانه:

 موسسات خیریه مسئول تعیین اولویت‌ها و توزیع عادلانه وسایل منزل هستند. با توجه به نیازمندی‌ها و موقعیت افراد، آن‌ها تصمیم می‌گیرند که کدام افراد اولویت دارند و در چه ترتیبی وسایل منزل را دریافت کنند. این کار با هدف تضمین این است که وسایل به کسانی که بیشترین نیاز را دارند، تعلق گیرد.

 • تحویل و نصب وسایل:

 موسسات خیریه مسئول تحویل و نصب وسایل منزل به افراد نیازمند هستند. پس از تعیین اولویت‌ها و توزیع وسایل، آن‌ها اقدام به تحویل وسایل به افراد مربوطه می‌کنند و در صورت نیاز، کمک فنی برای نصب و استفاده صحیح از وسایل را نیز ارائه می‌دهند.

 • ارائه خدمات حمایتی:

 موسسات خیریه اغلب خدمات حمایتی مرتبط با تامین مایحتاج منزل را نیز ارائه می‌دهند. این خدمات شامل مشاوره‌های مالی، مشاوره‌های بهداشتی و بهبود محیط زندگی، آموزش مهارت‌های خانگی و مدیریت منزل و همچنین ارائه خدمات اضطراری در صورت لزوم می‌باشد.

نهایتاً، موسسات خیریه با تلاش‌های خود در تامین مایحتاج منزل برای افراد نیازمند، بهبود شرایط زندگی آنان را به همراه دارند و امکان دسترسی به محیطی مناسب‌تر و کیفیت زندگی بهتر را فراهم می‌کنند.

 

صدقه انلاین - صدقه اینترنتی - پرداخت صدقه - باران مهر

نحوه کار موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان قم

 

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان، با تمرکز برشناخت و الویت بندی برای تامین مایحتاج زندگی نیازمندان، اقدامات متعددی را انجام می‌دهد. به منظور آشنایی بیشتر با اصول کاری موسسه در ادامه توضیحات بیشتری به شما داده خواهد شد.

 • جمع‌آوری اهدایات:

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان از طریق جمع‌آوری اهدا کمک های مردمی و همچنین از طریق همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌ها، منابع مالی و مواد مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کند. این اهدایات شامل پول نقد، وسایل منزل، لباس، مواد غذایی، داروها و سایر اقلام ضروری می‌باشد.

 • بررسی نیازمندی‌ها و توزیع مواد و خدمات:

موسسه باران مهر و عاطفه نیکان از طریق فرآیندهای مربوطه، نیازمندی‌ها و وضعیت زندگی افراد نیازمند را بررسی می‌کند. با مصاحبه، ملاقات و ارزیابی موقعیت، آنها سعی می‌کنند اولویت‌ها و نیازهای اساسی را تعیین کنند.

موسسه به منظور تامین مایحتاج زندگی، مواد و خدمات مورد نیاز را به افراد نیازمند توزیع می‌کند. این شامل ارائه سبدهای معیشتی، کمک‌های مالی برای پوشاک، مسکن، بهداشت و بهبود شرایط زندگی می‌شود. همچنین، ارائه خدمات پزشکی و روانشناسی به نیازمندان نیز جزء فعالیت‌های موسسه است.

 • آموزش و توانمندسازی:

علاوه بر تأمین مایحتاج زندگی، موسسه باران مهر و عاطفه نیکان برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی را نیز برای افراد نیازمند اجرا می‌کند. این برنامه‌ها شامل آموزش مهارت‌های شغلی، مدیریت مالی، بهداشت و بهبود شرایط زندگی و موارد دیگر است. با این طرح‌ها، نیازمندان را بهبودی بلندمدت در زندگیشان تجربه خواهند کرد.

 • ارائه خدمات فوری:

موسسه در صورت لزوم و در شرایط اضطراری، خدمات فوری و کمک‌های اضطراری را به افراد نیازمند ارائه می‌دهد. این شامل امدادرسانی در بحران‌ها، پوشش هزینه‌های پزشکی اورژانسی، کمک به خانواده‌های در معرض خطر و موارد مشابه است.

با انجام این فعالیت‌ها، موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان به تامین مایحتاج زندگی افراد نیازمند کمک می‌کند و بهبود شرایط زندگی آنان از مهمترین اهداف موسسه است. این موسسه تلاش می‌کند تا به صورت جامع و سیستماتیک، نیازهای اساسی نیازمندان را پوشش دهد و زندگی شان را بهتر کند.

عید غدیر: شادی و عشق در مهمانی خداوند

عید غدیر خم برای بسیاری از مردم جهان یکی از بزرگترین وقایع تاریخی در جهان اسلام است. این واقع بسیار مورد بحث بین شیعیان و اهل تسنن است.  در ادامه به بررسی اتفاقی که در غدیر رخ داد و تاثیرات آن و نقش مردم و موسسات خیریه در این روز  خواهیم پرداخت.

 

 

واقعه غدیر خم

 

در تاریخ دهم ذیحجه در آخرین سفر حج پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) به تمام افراد کاروان دستور دادند در محلی به نام غدیر توقف کنند. روایت شده است که پیامبر به کاروانیان فرموده اند: به کسانی که جلوتر رفته اند بگویید که برگردند و به کسانی که عقب تر مانده اند بگویید که زودتر خودشان را برسانند.

در آنجا حضرت محمد با کاروانیان نماز خواندند و سپس بر روی منبری که از زین اسب ها ساخته شده بود رفتند و این چنین اعلام کردند: ای مردم آیا در بین شما کسی از من سزاوار تر هست که بخواهد ولی شما باشد؟ همه گفتن خیر شما (پیامبر) از همه سزاوار تر هستید؛ سپس پیامبر سه مرتبه با صدایی بسیار بلند اعلام کردند هر کس مولای او هستم از این به بعد علی مولای اوست.

در اینجا پیامبر اسلام صراحتا امام علی (ع) را به عنوان جانشین پس از خود برای تمام مسلمانان معرفی کردند و در نهایت از مردم خواستند که کسانی که این واقعه را شاهد بودند خوب به خاطر بسپارند و این خبر را به دیگران هم برسانند. و پس از پایان سخنرانی، ایشان از مردم خواستند که هر کدام جلو بیایند و با حضرت علی (ع) که او را امیرالمومنین خطاب میکردند بیعت کنند.

در حین برگشت از سفر حج آیه ای از سوره ی مائده بر پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) نازل شد. معنای آیه این چنین است:  ای پیامبر! آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده [به مردم] برسان. اگر این کار را نکنی، رسالت الهی را به انجام نرسانده‌ای و خداوند از مردم نگاهت خواهد داشت. همچنین در  آیه ی دیگری از سوره مائده که به عنوان آخرین آیه قرآن کریم بر پیامبر اسلام نازل شد است، خداوند فرمود: امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل کردم و اسلام را به عنوان آیین [جاودان] شما پذیرفتم.

با وجود تمامی این اسناد تاریخی و دیگر اسنادی که وجود دارند برخی از دانشمندان و مفسران جهان اسلام که تعداد کمی هستند نظر دیگه ای دارند، برای تحقیق در این باره می توانید منابع اهل تسنن و شیعه مطالعه کنید.

تاثیر غدیر خم بر شیعیان

 

پیامبر اسلام پس از واقعه غدیر به مسلمانان اعلام کردند که روز غدیر خم را به عنوان بزرگترین جشن  و عید برای مسلمانان باشد. به همین خاطر شیعیان هر ساله در این روز، عید غدیر را جشن میگیرند و در ایران مردم به خانه افرادی که سید هستند میروند به آنان تبریک میگویند.

همچنین در همه شهر های ایران مردم خیابان ها را چراغانی و تزئین میکنند و با شیرینی، چایی، شربت، غذا و … از دیگران پذیرایی میکنند و خیرات بسیاری را در روز عید پخش میکنند. بسیاری از خانواده ها مجالس مختلفی برای جشن و شادی در این روز برگزار میکنند و سخنران ها در این روز درس های اخلاق و منش امام علی (ع) را برای جوانان یادآوری میکنند.

 

باران مهر

کمک به نیازمندان در روز عید غدیر خم

چون این روز برای همه ی مسلمانان از جمله شیعیان عید بسیار بزرگی است، به همین خاطر بسیاری از مسلمانان در این روز جشن های بزرگی میگیرند و با خداوند راز و نیاز میکنند و به نیازمندان و فقرا کمک های مالی وغیر مالی خود را می رسانند. موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان در راه کمک رسانی به همه ی افراد تحت پوشش خود، از جمله موسسه های پیشرو در این موضوع است.

روند عملکرد موسسه خیریه باران مهر و عاطفه در این روز عید غدیر خم

 

به رسم هر ساله این موسسه خیریه برای زنده نگه داشتن مرام و منش حضرت امام علی (ع) مراسم های مختلفی می گیرد و برای ایتام هدایای مختلفی ارسال میکند و تقریبا هر ماه برای آنها بسته های کمک معیشتی به منظور بهبود کیفیت زندگی آنان ارسال می کند، این موسسه هزینه های درمان، خرید مایحتاج زندگی و … را برای زنان سرپرست خانوار و کودکان بدون سرپرست و یا بدسرپرست تامین میکند.

حامیان موسسه در عید غدیر

 

حامیان موسسه برای کمک به برگزار کردن هرچه بهتر مراسم و جشن ها برای افراد و خانواده های تحت پوشش موسسه، با حمایت های نقدی و غیرنقدی خود و همچنین با ارسال کادو برای کودکانی هر ماه از آنها حمایت میکنند، نقشی اساسی در روند عملکرد موسسه ایفا میکنند.

امیدواریم که بتوانیم همواره مانند مولا و پیشوای مان امام علی (ع) برای کمک به نیازمندان پیش قدم باشیم تا بتوانیم شرایط زندگی افراد نیازمند را بهبود دهیم.

 

جشن عید غدیر بهانه ای برای شادی دل کودکان تحت پوشش خیریه باران مهر و عاطفه

 اینگونه رویدادها برای کودکان محروم و نیازمند، فرصتی بسیار خوب برای ساختن لحظاتی شاد و پرانرژی بود و باعث لبخند و خوشحالی آن‌ها شد. افراد با حضور در این جشن‌ها و حمایت مالی از طریق اهدای هدایای خیریه، به کودکان و نیازمندان کمک کردند و آن‌ها را در زندگی بهتری یاری نمودند.

علاوه بر این، برگزاری اینگونه رویدادها با هدف جامعه ‌سازی و ایجاد اتحاد و همدلی میان افراد و جوامع مختلف و برای همه شرکت‌کنندگان تجربه‌ای مثبت و ماندگار به همراه داشت.

امید است که جشن غدیر برگزار شده، همه‌ی حاضران را خرسند کرده و لبخندی روی لبان کودکان تحت پوشش موسسه باران مهر و عاطفه آورده باشند و باعث شادمانی و روحیه‌ بخشی برای آن‌ها شده باشد. اینگونه رویدادها نشان ‌دهنده اهمیت کودکان نیازمند برای جامعه است.

جشن «ولایت» به همت مؤسسه خیریه «باران مهر و عاطفه» برای جمعی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست قمی برگزار شد.

اجرای نمایش عروسکی، برگزاری مسابقات جذاب، اهدای جوایز به کودکان و مولودی‌خوانی از بخش‌های متنوع این مراسم بود.
همچنین نمایشگاهی از آثار نقاشی کودکان تحت پوشش با موضوع آرزوهای آنان برپا شد و مورد بازدید مهمانان قرار گرفت.
اجرای زنده طراحی اثر نقاشی‌خط توسط استاد حسین صفدری از هنرمندان قم بخش دیگری از این مراسم بود. این اثر هنری در پایان مراسم به مزایده گذاشته شد و تمام مبلغ دریافتی از فروش آن، برای درمان کودکان بیمار تحت پوشش مؤسسه اختصاص یافت.

سیدسعید محسن‌پور حسینی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه خیریه «باران مهر و عاطفه» در این مراسم در سخنانی، اظهار کرد: هدف از برگزاری این جشن، علاوه بر بزرگداشت ایام «غدیر تا مباهله» و ترویج سیره یتیم ‌نوازی امیرالمؤمنین علی(ع)، دیدار غیر مستقیم حامیان این مؤسسه با کودکان تحت حمایت خود بود.
وی تصریح کرد: تلاش کردیم با برپایی این جشن، فرصت‌های بهتری را با حمایت خیرین برای کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست فراهم کنیم.
اقای محسن‌پور حسینی درباره تعداد افراد زیرپوشش مؤسسه خیریه «باران مهر و عاطفه»، عنوان کرد: ۲۷۸ خانوار تحت پوشش مؤسسه قرار دارند که در مجموع حدود ۱۰۰۰ نفر می‌شوند و در صورت افزایش خیرین و حامیان، تعداد خانوار تحت پوشش افزایش خواهد یافت.

شما نیز برای سهیم شدن در ساختن چنین لحظات شادی برای ایتام می توانید مهربانی و همدلی تان را از طریق درگاه های پرداخت موجود در فرم های حمایتی سایت و یا از طریق شماره کارت یا شبای زیر حمایت های مالی خود را به موسسه باران مهر و عاطفه تقدیم نمونده و در این عمل خیر مشارکت داشته باشید.

شماره کارت موسسه باران مهر و عاطفه

5022297000080593

شماره شبا موسسه باران مهر و عاطفه

250570320181013778933101

“راهکارهای موثر برای پشتیبانی از کودکان بازمانده از تحصیل: رشد، موفقیت و شکوفایی آنها”

کودکان بازمانده از تحصیل

در این مقاله به بررسی علل و عوامل موثر در بازماندن کودکان از تحصیل، تجزیه و تحلیل تأثیرات آن بر رشد و توسعه کودکان، و ارائه راهکارها و سیاست‌های مناسب برای کاهش این مشکلات و حمایت از این کودکان می پردازیم.

شناخت کودکان بازمانده از تحصیل

تعریف و شناخت کودکان بازمانده از تحصیل می‌تواند به عنوان ابتدایی‌ترین قدم در حل مشکلات این گروه از کودکان مورد توجه قرار گیرد. در این قسمت از مقاله، مفهوم، تعریف و طبقه‌بندی کودکان بازمانده از تحصیل بررسی می‌شود.

کودکان بازمانده از تحصیل به کودکانی اشاره دارد که به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند به تحصیلات رایج در سن معین خود دست یابند. این دلایل می‌توانند شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ناتوانی‌های ذهنی و جسمی باشند. برای مثال، فقر، جنگ، مهاجرت، تبعیض نژادی یا جنسی، ناتوانی، بیماری و محدودیت ‌های جغرافیایی از جمله عواملی هستند که باعث افزایش کودکان بازمانده از تحصیل می شوند.

در طبقه ‌بندی کودکان بازمانده از تحصیل، می‌توان آن‌ها را به دو دسته عمده تقسیم کرد: کودکانی که به طور کامل از تحصیلات بازمانده‌اند و هیچ آموزشی ندیده ‌اند، و کودکانی که می‌توانند به صورت محدود و با شرایط خاصی در فرآیند آموزش شرکت کنند، اما با تحصیلات رایج همسالان خود همخوانی ندارند. برای هر دسته از کودکان بازمانده از تحصیل، راهکارها و سیاست‌های متفاوتی برای بهبود وضعیت و ارائه فرصت‌های آموزشی مناسب باید در نظر گرفته شود.

به طور خلاصه، شناخت دقیق از مفهوم و تعریف کودکان بازمانده از تحصیل و طبقه ‌بندی صحیح آن‌ها ابتدایی‌ ترین قدم در جهت شناسایی مشکلات آن‌ها و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت این گروه از کودکان است.

عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر کودکان بازمانده از تحصیل

عوامل بازماندن از تحصیل در کودکان می‌توانند از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نشات بگیرند. این عوامل به صورت تعاملی تأثیر می‌گذارند و می‌توانند باعث بازماندن کودکان از تحصیل شوند.

از جنبه اجتماعی، عواملی مانند نابرابری و تبعیض اجتماعی، خشونت خانگی، بدرفتاری، مهاجرت و جنگ می‌توانند بازماندن کودکان را تحت تأثیر قرار دهند. نابرابری اجتماعی و تبعیض نسبت به کودکان بر اساس جنسیت، نژاد، اعتقادات دینی و قومیت، می‌تواند دسترسی آن‌ها به آموزش را محدود کند و بازماندن را به همراه داشته باشد.

عوامل اقتصادی نیز می‌توانند بازماندن کودکان از تحصیل را تشدید کنند. فقر، بیکاری، کمبود منابع مالی، نداشتن دسترسی به تأمین هزینه‌های آموزشی و نگهداری از کودکان، همگی عواملی هستند که باعث می‌شوند کودکان از تحصیل عقب بمانند.

از جنبه فرهنگی، تفاوت‌های فرهنگی و زبانی، نیازهای خاص کودکان مهاجر و اقلیت‌های قومی، عدم تطابق با ساختار آموزشی رایج و تفاوت میان ارزش‌ها و اصول فرهنگی می‌تواند بازماندن کودکان را افزایش دهد.

از سوی دیگر، عوامل سیاسی نیز می‌توانند تأثیر گذار باشند. ناپایداری سیاسی، جنگ، تحریم‌ها و ناتوانی دولت در ارائه زیرساخت‌های آموزشی مطلوب، می‌توانند باعث محدود شدن دسترسی کودکان به آموزش و بازماندن آن‌ها از تحصیل شوند.

در نهایت، برای مقابله با این عوامل و کاهش بازماندن کودکان از تحصیل، لازم است سیاست‌ها و برنامه‌هایی در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اجرا شود. تأمین تسهیلات آموزشی برابر و مناسب، ترویج فرهنگ آموزش و تحصیل، ایجاد فرصت‌های شغلی برای والدین و ایجاد زمینه‌هایی برای حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند بازدهی مطلوبی در کاهش بازماندن از تحصیل داشته باشند.

تأثیرات روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی بازماندگی از تحصیل بر رشد و توسعه کودکان

این تأثیرات می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد و توسعه جسمی، شناختی، اجتماعی و روانی کودکان تأثیر بگذارند.

از نظر روانشناختی، بازماندگی از تحصیل می‌تواند عواقب منفی روانی را بر کودکان داشته باشد. کودکانی که از تحصیل عقب مانده‌اند، اغلب با تجربه احساس ناکامی، کاهش اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی مواجه می‌شوند.

در زمینه اجتماعی، بازماندن از تحصیل می‌تواند منجر به ایجاد عدم تعادل در روابط اجتماعی کودکان شود.

از نظر اقتصادی، کودکان بازمانده از تحصیل، به دلیل کمبود مهارت‌ها و آموزش‌های لازم، اغلب به شغل‌های کم‌درآمد و کارهای بدون مجوز محدود می‌شوند. این موضوع می‌تواند در سطح فردی و جمعی، تاثیرات سنگینی را بر اقتصاد و توسعه اجتماعی تحمیل کند.

بنابراین، بررسی تأثیرات روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی بازماندن از تحصیل بر رشد و توسعه کودکان نشان می‌دهد که این مسئله یک چالش جدی است که نه تنها نیازمند توجه جامعه و دولت، بلکه برنامه‌ها و سیاست‌های متعددی نیز جهت کاهش بازماندگان از تحصیل و تسهیل رشد و توسعه جامعه باید در نظر گرفته شود.

حمایت تحصیلی - لوازم تحریر

راهکارهای کاهش بازماندگی از تحصیل با بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و اقتصادی

برای کاهش این معضل، می‌توان از راهکارهای متعددی استفاده کرد که در ادامه، به برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی و اقتصادی اشاره می‌کنیم:

 • ایجاد زیرساخت‌های آموزشی قوی: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی از جمله ایجاد مدارس کیفی، بهبود تجهیزات و منابع آموزشی، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت مدارس در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، می‌تواند دسترسی به تحصیل را برای کودکان بازمانده آسان کند.
 • ارائه حمایت مالی: ارائه بورسیه‌ها و کمک‌های مالی به خانواده‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر، کاهش هزینه‌های آموزشی مانند شهریه و کتاب‌های درسی، و ایجاد بستری برای تأمین نیازهای اساسی کودکان (مانند سبک ‌زندگی، تغذیه، وسایل تحصیلی)، تاثیر به خصوصی دارد.

این راهکارها، همراه با تعاون بین دولت، سازمان‌های غیردولتی، جامعه و خانواده‌ها، می‌توانند به بهبود رشد و توسعه کودکان کمک کنند.

راهکارهای حمایت از کودکان نیازمند

راه‌های حمایت از کودکان نیازمند بازمانده از تحصیل شامل اقدامات و برنامه‌های گسترده‌ای است که در زیر، به برخی از موارد اشاره می‌کنم:

 • برنامه ‌های پیش ‌درآمد و مهد کودک برای کودکان نیازمند
 • کمک ‌های آموزشی در مدارس
 • کمک‌ های مالی، بورسیه‌ ها و تسهیلات اقتصادی به خانواده‌های نیازمند
 • خدمات روانشناختی و اجتماعی برای کودکان نیازمند، از جمله مشاوره تحصیلی، راهنمایی و توانمندسازی روانی
 • همکاری با خانواده‌ های کودکان نیازمند و فراهم کردن محیط ‌های حامی
 • ایجاد برنامه‌ های پیگیری و نظارت مستمر بر تحصیلات کودکان نیازمند

کمک های غیر نقدی به دانش آموزان بازمانده از تحصیل

کمک‌ های غیرنقدی به دانش‌آموزان نیازمند و بازمانده از تحصیل می‌تواند شامل اقدامات و پشتیبانی‌هایی باشد که به طور مستقیم به رشد و پیشرفت تحصیلی آنها کمک کند. در زیر، به برخی از کمک‌های غیرنقدی که می‌تواند به دانش‌آموزان نیازمند و بازمانده از تحصیل کمک کند، اشاره می‌کنیم:

 • منابع آموزشی: ارائه کتب درسی، جزوات، منابع آموزشی و تکنولوژی آموزشی می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند تا به منابع لازم برای یادگیری دسترسی داشته باشند.
 • برنامه‌های تقویت علمی: برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های تقویت علمی به صورت رایگان می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند تا مهارت‌ها و دانش خود را تقویت کنند و بهترین عملکرد را در تحصیلات خود داشته باشند.
 • مشاوره تحصیلی: ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانش‌آموزان می‌تواند در هدایت آنها در انتخاب رشته تحصیلی، مشکلات تحصیلی و اجتماعی، و همچنین برنامه ‌ریزی تحصیلی به آنها کمک کند.
 • تسهیلات و تجهیزات تحصیلی: فراهم‌سازی تسهیلات و تجهیزات تحصیلی مانند کامپیوترها، اینترنت، کلاس‌های آموزشی، کتابخانه و آزمایشگاه‌های علمی می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند تا در فرآیند یادگیری بهتر پیشرفت کنند.
 • بورسیه‌ها و تسهیلات مالی: ارائه بورسیه‌ها، وام‌های تحصیلی و کمک‌های مالی به دانش‌آموزان نیازمند می‌تواند به آنها کمک کند تا هزینه‌های تحصیلی را تامین کرده و به تحصیلات خود ادامه دهند.
 • برنامه‌های توانمندسازی: برگزاری برنامه‌های توانمندسازی، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های شغلی را به دانش‌آموزان آموزش داده و آنها را برای زندگی پس از تحصیل آماده کند.

با ارائه این کمک‌های غیرنقدی، می‌توان به دانش‌آموزان نیازمند و بی بضاعت کمک کرد تا بهترین فرصت برای پیشرفت و توسعه خود داشته باشند.

حمایت تحصیلی از نیازمندان - باران مهر -بازمانده از تحصیل

نقش موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان در حمایت کودکان بازمانده از تحصیل

موسسات خیریه در رابطه با کودکان بازمانده از تحصیل و حمایت از آنها نقش بسیار مهمی دارند. این موسسات با تمرکز بر بهبود شرایط زندگی و تحصیل کودکانی که به دلایلی که در بالا ذکر شد از تحصیل بازمانده اند، به طور فعال در جامعه فعالیت می‌کنند.

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان قم فعال در حوزه حمایت از کودکان نیازمند و بی سرپرست و بدسرپرست در ایران است. این موسسه با هدف کمک به کودکان و نوجوانان محروم، ایجاد فرصت‌های آموزشی، توانمند سازی، و حمایت اجتماعی از آنها فعالیت می‌کند.

روند فعالیت موسسه خیریه “باران مهر وعاطفه نیکان” در خصوص حمایت تحصیلی معمولاً شامل مراحل زیر است:

 1. شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل: این موسسه با همکاری با مراکز خدمات اجتماعی و آموزشی و مدارس محلی، کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی می‌کند.
 2. ارائه کمک‌های مالی و نقدی: موسسه باران مهر و عاطفه به کودکان بازمانده از تحصیل کمک‌های مالی و نقدی ارائه می دهد تا هزینه‌های تحصیلی شان تامین شود و از مشکلات مالی جلوگیری شود. این کمک‌ها ممکن است شامل بورسیه‌ها، اعانه‌ها، هزینه‌های درسی و لوازم تحصیلی باشند.
 3. ایجاد فرصت‌های آموزشی: موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان برنامه‌ های آموزشی را برای کودکان بازمانده از تحصیل ایجاد میکند. این برنامه‌ها ممکن است شامل کلاس‌های تقویتی، تدریس فوق‌برنامه، فرصت‌های یادگیری فراگیر و مشاوره تحصیلی باشد. هدف از این برنامه‌ها، افزایش سطح دانش و مهارت‌های تحصیلی کودکان است.
 4. ارائه خدمات پشتیبانی و رفاهی: خدمات پشتیبانی و رفاهی مانند خوراک، پوشاک، وسایل تحصیلی و سایر نیازهای روزمره به کودکان بازمانده از تحصیل تحت پوشش موسسه خیریه باران مهر و عاطفه ارائه داده می شود
 5. مشاوره و راهنمایی: موسسه باران مهر و عاطفه خدمات مشاوره و راهنمایی به کودکان بازمانده از تحصیل و خانواده‌هایشان ارائه می دهد که این خدمات در رفع مشکلات تحصیلی، اجتماعی و روانشناختی کودکان موثر است.

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان با ارائه این پشتیبانی‌ها از کودکان بازمانده از تحصیل کمک می‌کند تا زمینه‌های مناسبی برای تحصیلات آنها فراهم شود و آنها در رشد و توسعه خود پیشرفت کنند.

عید قربان: عشق بی‌قید و بند به خداوند و برکت فداکاری

عید قربان، یکی از مهمترین و مقدس‌ترین اعیاد اسلامی است که هر ساله در ماه ذی الحجه برگزار می‌شود. در این مراسم، مسلمانان در سراسر جهان به یاد حضرت ابراهیم خلیل الله، قربانی می‌کنند و با این عمل، به ولایت و فداکاری او ادای احترام می‌کنند.

فلسفه و تاریخچه عید قربان

تاریخچه عید قربان به زمان قدیمی‌تر از ظهور اسلام در عربستان بازمی‌گردد. حضرت ابراهیم، در روایات اسلامی، به فرمان خداوند و با عزم و ایمان قوی خود، آماده بود پسر خود را قربانی کند و درهمان لحظه تمامیت ایمان و فداکاری، خداوند به حضرت ابراهیم فرمان داد تا به جای پسرش، گوسفندی را قربانی کند. از آن زمان، قربانی گوسفند به عنوان عملی از تعبیر و آزمون ایمان در بین مسلمانان ادامه یافت و به تدریج جزئی از تاریخ و فرهنگ اسلام شد.

فلسفه عید قربان نیز در اسلام به دو جنبه مهم توجه دارد. اولاً، عید قربان تجسم ایمان و تسلیم بودن به اراده الهی است. حضرت ابراهیم با حاضر شدن به قربانی کردن پسر خود، نشان داد که اراده خداوند بر هرچیزی برتر است و مؤمنان نیز باید تسلیم اراده و فرمان الهی باشند. ثانیاً، این عید یک مناسبت برای اظهار همبستگی و محبت در جامعه است. در این روز، مسلمانان شانه به شانه در خدمت برادران و نیازمندان قرار می‌گیرند و بر اساس اصل تعاون و بهره‌مندی از دستورات الهی، به نیازمندان کمک می‌کنند.

عید قربان نشانگر عزت و ارزش انسان در برابر خداوند است.

این عید بیانگر تأکید بر فداکاری، بخشش و همدردی با نیازمندان است و به مسلمانان یادآوری می‌کند که در این جهان، با محبت و ایثار، مسئولیت پذیر و مهربان باشند.

 

شروع داستان عشق و ایمان، روز عید قربان

 

در روز عید قربان، داستانی از عشق و ایمان در حضور الهی آغاز می‌شود. روزی در زمان گذشته، در قلب بیابانی دورافتاده، زندگی‌کنندگانی به نام ابراهیم و هاجر به خداوند ایمان بسیار بالا داشتند. آنها از خداوند فرمانی دریافت می کنند که برای امتحان ایمان و تقوای خود، یگانه‌ پسر شان، اسماعیل را قربانی کنند.

ابراهیم و هاجر با دلی سوزان و قلبی پر از اندوه خود را برای این فرمان الهی آماده کردند. آنها در همان بیابان بزرگ، روز مقرر شده، اسماعیل را به فرمان پروردگار به محل ذبح قربانی راهنمایی کردند. در آنجا، آنها با ایمان کامل انتظار نتیجهٔ مصیبت‌بار را می‌کشیدند، اما ایمانشان به خداوند بدون شک بود. وقتی که ابراهیم پسرش را آماده قربانی شدن کرد، خداوند از آسمان به او ندا داد و فرموند که ایمانش را ثابت کرده و از قربانی اسماعیل منعش کرد. به جای آن، خداوند او را به دستوری دیگر فراخواند و حضرت ابراهیم گوسفند فرستاده شده از سوی خداوند را قربانی نمود.

این روز، روزی است که حضرت ابراهیم با ایمان بی‌نظیر خود نشان داد که همه چیز در اختیار خداوند است و مؤمنان نیز باید به درگاه و ارادهٔ الهی تسلیم شوند. عشق ابراهیم به خداوند و تسلیم بودنش در برابر فرمان پروردگار، نمادی از عشق و ایمان بی‌قید و بند اوست که در روز عید قربان تجلی می‌یابد.

این عید نیز به ما یادآور می‌شود که باید به دیگران محبت کنیم و مشتاق عشق و مغفرت خداوند باشیم، این روز یک فرصت است تا عشق، فداکاری و همدردی در جامعه را با کمک به نیازمندان و محبت به یکدیگر نشان دهیم.

 

عیدقربان - باران مهر

عید قربان روز ذبح نفس

 

عیدقربان به طور سنتی نماد ذبح و تضحیه نفس و خودسازی است. در این روز، مسلمانان با ذبح قربانی و بخشیدن قسمتی از آن به نیازمندان، حضور خداوند در زندگی‌شان را به نمایش می‌گذارند.

عید قربان، همچنین به عنوان “روز ذبح نفس” نیز شناخته می‌شود. این عبارت به مفهوم اراده‌ی شخص به فداکاری و خودسازی است. ذبح نفس در اینجا به معنای زبانی نبودن اندیشه‌های نفسانی بد و نافرمانی‌ها و به جای آن، عمل به اراده الهی و پیروی از دستورات خداوند است. در واقع، معنی واقعی از ذبح نفس در اینجا، تسلیم بودن کامل به اراده الهی و پاکسازی از خواسته‌های نفسانی است.

در این روز، مسلمانان نه تنها به درگاه خداوند گاو ، گوسفند، شتر و… قربانی می‌کنند، بلکه نفس خود را نیز قربانی می‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند در هر لحظه زندگی‌شان، با اراده خداوند سازگار باشند و نه تنها برای روز عید، بلکه در سایر روزهای سال نیز نفس خود را ذبح کرده و به فرمان و دستور الهی عمل کنند.

 

اعمال و آداب روز عید قربان

 

عید قربان، همراه با برخی اعمال و آداب خاص است.

این اعمال و آداب، به منظور احترام به قربانی، نشان دادن تسلیم درگاه خداوند بودن، اطاعت از فرمان او و ایجاد همبستگی و اشتراک در جامعه انجام می‌شود. در زیر برخی از اعمال و آداب عید قربان را ذکر می‌کنیم:

 • صلاة عید: صبح روز عید، نماز عید در جماعت اقامه می‌شود. این نماز نشان از وحدت و همبستگی مسلمانان و نمادی از قدردانی و تسلیم به فرمان خداوند بودن است.
 • قربانی: مسلمانان، حیوانی مانند گوسفند، بز یا گاو و… را قربانی می‌کنند. قربانی می‌تواند به عنوان نمادی از ایمان و تقوا و تقویت ابعاد روحی و معنوی فرد مومن باشد. پس از قربانی، بخشی از گوشت به نیازمندان و فقرا تقدیم می‌شود.
 • پوشیدن لباس‌های تمیز: در این روز، مسلمانان عادت دارند لباس‌های تمیز و بهترین لباس‌های خود را پوشیده و به زیبایی برای نماز عید و مراسم قربانی حاضر شوند.
 • صدقه: در روز عید، توصیه می‌شود صدقه داده شود. صدقه به فقرا و نیازمندان کمک بسیار می‌کند و نشان از ایثار و بخشش در جامعه است.

این اعمال و آداب، تاکید بر ارزش‌های معنوی و اجتماعی در جامعه مسلمانان دارد و باعث ایجاد اتحاد و همبستگی بین افراد می‌شود.

 

کمک به نیازمندان - عید قربان

روند موسسه خیریه باران مهر و عاطفه در روز عید قربان

 

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه، به رسم هر ساله با حامیان و خیرین عزیز برای اهدا گوشت قربانی ها به دو صورت همکاری میکند.

شما به هر مبلغی که بخواهید میتوانید در قربانی کردن با دیگران سهیم باشید؛ روند این کار به این صورت است که شما هر مبلغی که می خواهید برای قربانی کردن اهدا کنید را به حساب موسسه واریز میکنید و موسسه با این مبالغ گاو و یا گوسفند خریداری کرده و سپس ذبح می کند و گوشت حاصل از این قربانی ها را برای افراد تحت پوشش موسسه ارسال می کند.

روش دیگر، شما خودتان میتوانید قربانی را ذبح کرده و با همکاران ما ارتباط برقرار کنید تا همکاران ما گوشت های حاصل از قربانی را از شما دریافت کنند و برای افراد تحت پوشش ارسال کنند.

روز عرفه: سرسبزی روح، آغاز سفر به سوی آفرینش و لحظه‌های آرمانی

در این مقاله در رابطه با فلسفه و اثرات روز عرفه که باورها و آرمان‌های مان را در زمینه ارتباط با خداوند از نو می سازد و قوی تر میکند، صحبت خواهیم کرد. روز عرفه، یک قدم مهم در مسیر تحقق آرمان‌ها، یک فرصت برای رشد و رسیدن به کمال در دیگر بعد های زندگی از جمله معنویت، و تجدید ارزش‌های مهمی که در زندگی مؤمنان برتری و رشد را ممکن می‌سازد است.

روز عرفه، زمانی است که مؤمنان با تضرع و خشوع به خداوند، متوجه می‌شوند که در دستان خداوند قدرت، رحمت و بخشش بی‌اندازه‌ای وجود دارد. آنها با ارزیابی رفتارها و عملکردهای خود، در آغوش رحمت الهی پناه می‌برند و در دعای عرفه، از خداوند طلب توبه و آمرزش می‌کنند.

این روز، فرصتی است برای توسعه و ارتقاء ارزش‌های اخلاقی در جامعه، زیرا مؤمنان به خاطر بخشش و مغفرت خداوند، درگیری‌ها و خشونت‌های جامعه را به سمت صلح و همبستگی هدایت می‌کنند. آنها درک می‌کنند که برای رسیدن به خوشبختی و سعادت، باید با یکدیگر به عنوان یک جامعه متحد همکاری کنند و به ارزش‌های عدالت و برابری تمسک داشته باشند.

 

 

فلسفه روز عرفه چیست

 

روز عرفه یکی از مهم‌ترین روزهای مذهبی در اسلام است که در روز نهم ماه ذی‌الحجه، در حجت الوداع و در عرفه واقع شده است. در این روز، حجاج از ساعت طلوع آفتاب تا غروب آن در نیایش، دعا و تضرع به خداوند می‌پردازند. این روز در کلیه مکان‌های حج، از جمله عرفه، منا و مزدلفه، به صورت ویژه جشن گرفته می‌شود.

 

 

علت نام گذاری روز عرفه، چرا این روز را عرفه نامیدند

 

نامگذاری روز عرفه به دلایل متعددی انجام شده است. عرفه در زبان عربی به معنای “شناختن” و “آشنا شدن” است. این نام براساس رویداد وقوعی که در روز عرفه رخ داده است، انتخاب شده است. این رویداد مربوط به زمانی است که پیامبر اسلام، محمد (ص) در حجت الوداع در عرفه حاضر شده و سخنرانی مهمی را ایراد نموده است.

در این سخنرانی، پیامبر اسلام (ص) به مسلمانان توصیه‌ها، احکام و عقاید دینی را بیان کرد و مسلمانان را با مسئولیت‌ها و وظایفشان آشنا کرد. این سخنرانی به طور کلی شامل آموزه‌های مهمی بود که در تمامی ابعاد زندگی انسان اثرگذار است. بنابراین، به دلیل محتوای غنی و ارزشمندی که در آن سخنرانی انجام شد، این روز به نام “عرفه” شناخته شد.

همچنین، نام عرفه ممکن است به دلیل دیگری نیز انتخاب شده باشد. ممکن است به دلیل نیایش و آمرزش خطاها و گناهان در این روز، این نام برگزیده شده باشد. زیرا در طول روز عرفه، مؤمنان به خداوند توبه می‌کنند و از او آمرزش و رحمت می‌خواهند، و این عمل نیز به معنای شناخت و آشنایی با ذات خداوند و برقراری ارتباط با او است

 

باران مهر - روز عرفه

روز عرفه از دیدگاه اسلام

 

روز عرفه در قرآن به طور مستقیم مذکور نشده است، اما در سنت‌های پیامبر اسلام، اهمیت ویژه‌ای دارد.

ابن فهد حلّی در عدّة الداعی روایتی به این شرح برای روز عرفه نقل نموده است:

«وَفِی الْخَبَرِ اَنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ وَتَعالی یَقُولُ لِلْمَلائِکَةِ فِی ذلِکَ الْیَوْمِ یا مَلائِکَتِی اَلا تَرَوْنَ اِلی عِبادِی وَاِمائِی جاؤُا مِنْ اَطْرافِ الْبِلادِ شُعْثاءً غَبْراءً اَتَدْرُونَ ما یَسْئَلُونَ فَیَقُولُونَ رَبَّنا اِنَّهُمْ یَسْئَلُونَکَ الْمَغْفِرَةَ فَیَقُولُ اشْهَدُوا اِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ؛ در روایت آمده که خدای سبحان به ملائکه در این روز می فرماید: ای فرشتگان من! آیا نمی بینید بندگان و کنیزان مرا که ژولیده و غبارآلود از اطراف شهرها آمده اند؟ و آیا می دانید آنها چه درخواستی دارند؟ ملائکه می گویند: پروردگار ما! آنها مغفرت می خواهند. پس خداوند می فرماید: شاهد باشید که من آنها را بخشیدم!»

بنابراین، مؤمنان در این روز با تمرکز و خشوع بیشتری دعا می‌کنند و از آمرزش و بخشش خداوند استغفار می‌کنند.

دعای عرفه یا دعای روز عرفه، دعایی است که در روز عرفه به صورت ویژه خوانده می‌شود. این دعا حاوی آرزوها و اندیشه‌هایی است که مؤمنان به خداوند بیان می‌کنند و در آن از او مغفرت، رحمت و روزی برخواست می‌شود.

 

 

اعمال و ادعیه در روز عرفه

 

آداب عرفه نیز برای مؤمنان بسیار مهم است. در این روز، برخی از آداب و رسوم معمول شامل موارد زیر می‌شوند:

 • انجام دعا، استغفار و نیایش به خداوند تعالی در طول روز عرفه
 • پوشیدن لباسی سفید و تمیز که علامت توبه و پاکی است
 • عدم قطع صله رحم و رفتار خوب با دیگران
 • عمل بهره‌برداری از فرصتی مانند این روز بزرگ و مغفرت‌خواهی برای گذشته
 • خواندن قرآن و دعا در طول روز

روایت عرفه به شیوه بیان موقعیت جغرافیایی عرفه و نقش آن در تاریخ اسلام اشاره دارد. عرفه، مکانی است که در آن پیامبر اسلام وقتی که در حجت الوداع بود، سخنرانی عرفه را ایراد کرد و ویژگی‌های مختصّ به این منطقه را دستخوش تحلیل کرد. این منطقه همچنین در سنت‌ها و روایات به دلیل مقام خاص و محبوبیتی که در نزد خداوند دارد، مورد توصیه و توجیه واقع شده است. روایت عرفه به طور کلی به توصیف مراسم و رویدادهای مربوط به روز عرفه و همچنین به برخی از دستورات و ویژگی‌های آن اشاره می‌کند.

روز عرفه - باران مهر

جایگاه روز عرفه در اسلام

 

جایگاه و تأثیرات روز عرفه را در ادامه برشمرده‌ایم:

 • روز عرفه به عنوان روزی بزرگ در میان روزهای حج شناخته می‌شود. این روز در حجت الوداع و در مکان عرفه، در حضور پیامبر اسلام (ص)، به مهمانان الهی گرامی داشته می‌شود.
 • عرفه بر میزان تقرب و ارتباط انسان با خداوند تأثیر می‌گذارد. در این روز، مؤمنان به صورت فزاینده‌ای نیایش، تضرع و دعا می‌کنند و در پناه خداوند، توبه می‌کنند و از آمرزش و بخشش او استغفار می‌کنند.
 • تأثیرات عرفه در تربیت اخلاقی و اجتماعی افراد نیز بسیار مهم است. در این روز، ارزش‌هایی نظیر بخشش، بزرگداشت حقوق انسانی، عدالت، مساوات و رفتار خوب در جامعه به مؤمنان یادآوری می‌شود. این روز به عنوان یک فرصت برای تحلیل و ارزیابی رفتارها و عملکردهای اجتماعی ما در خدمت خداوند و مردم است.
 • روز عرفه به عنوان روزی از آمرزش و رحمت الهی شناخته می‌شود. در این روز، خداوند به عنوان آفریننده و پروردگار، آمرزش و مغفرت خود را به مؤمنان عرضه می‌کند. این روز فرصتی است برای توبه و پاکسازی روح و پذیرش رحمت و برکت‌های الهی است.

برای زندگی بهتر: با مشارکت در جمع‌آوری پول برای مستمندان

شما به جرعت می‌توانید تاثیری بزرگ و ماندگار برای زندگی بهتر: با مشارکت در جمع‌آوری پول برای مستمندان در زندگی افراد نیازمند بگذارید. همه ما می‌دانیم که زندگی برای برخی افراد هموار نیست و برخوردهای سختی را تجربه می‌کنند. اما با کمک شما، آن‌ها می‌توانند نور امید را در قلبشان ببینند.

در این مقاله میخواهیم با معضلات زندگی نیازمندان و راه های کمک به آن ها آشنا شویم تا باشد که امید به زندگی شاد و آینده ای روشن را برای شان رقم زده باشیم.

طرح جمع‌آوری پول برای نیازمندان یک استراتژی برای جمع‌آوری منابع مالی و حمایت مالی از افرادی است که در شرایط اقتصادی ضعیف قرار دارند و نیازمند کمک هستند. این طرح با هدف بهبود شرایط زندگی افراد مستمند، فراهم کردن امکانات و خدمات اساسی برای آن‌ها و ایجاد تعادل اجتماعی بیشتر انجام می‌شود.

در این طرح، افراد و سازمان‌های مختلف می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان در جمع‌آوری پول برای نیازمندان شرکت کنند. روش‌های متنوعی برای جمع‌آوری پول وجود دارد، از جمله:

 • همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مربوطه
 • استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی

با جمع‌آوری پول برای نیازمندان، می‌توان به حل برخی از مشکلات آن‌ها مانند بیشتر شدن فرصت‌های آموزشی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، بهبود شرایط مسکن و امکانات زیرساختی پرداخت. این طرح همچنین به نیازمندان احساس ارزشمندی و توجه جامعه می‌دهد و در کمک به ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها نقش مهمی دارد.

هر روز، افرادی هستند که با تمام وجود تلاش می‌کنند تا به آینده‌ای بهتر نگاه کنند اما برخی از موانع اجتماعی و اقتصادی، راهشان را سد می‌کند. با شرکت در طرح جمع‌آوری پول برای مستمندان، شما امکانات و موارد ضروری را که آن‌ها برای زندگی مستقل و با ارزش نیاز دارند، در اختیارشان قرار میدهید.

تصور کنید چگونه این کمک می‌تواند زندگی یک خانواده را تغییر دهد. با فراهم کردن منابع مالی و راهنمایی‌های لازم، می‌توان به آن‌ها اعتماد به نفس و امید به آینده بیشتری بخشید. آن‌ها می‌توانند برای تحصیل، بهبود شغل و خلق زندگی بهتری برای خود و فرزندانشان بکنند. همه ما به یک راهنما و حمایت کننده در زندگی نیاز داریم و شما می‌توانید آن فرد برای آن‌ها باشید.

روش های جمع‌آوری پول برای رفاه مستمندان

سیستم جمع‌آوری پول اجتماعی

در برخی جوامع، سیستم‌های جمع‌آوری پول اجتماعی تشکیل شده‌اند که براساس همکاری و اعتماد متقابل عمل می‌کنند. افراد می‌توانند به طور مشترک مبالغی را جمع‌آوری کنند و به نیازمندان واجد شرایط کمک کنند. این سیستم‌ها باعث تعامل اجتماعی بیشتر و تقویت ارتباطات محلی می‌شوند همچون صدوق صدقات موجود در سطح شهرها و خانه ها که یک طرح جمع آوری پول برای حمایت از مستمندان است.

استفاده از تکنولوژی

برنامه‌ها و وبسایت‌های جمع‌آوری مالی آنلاین، پلتفرم‌های پرداخت موبایلی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به اطلاعات، افزایش نفوذ برای جمع‌آوری پول و ایجاد شفافیت بیشتر کمک کنند.

تشکیل صندوق‌های خیریه و بنیادها

تشکیل صندوق‌های خیریه و بنیادها با هدف جمع‌آوری پول برای رفاه مستمندان و تأمین نیازهای آن‌ها در حوزه‌های مختلف مثل بهداشت، آموزش و مسکن، تجربه‌های موفقی داشته است. این صندوق‌ها معمولاً از طریق اهدای عمومی، همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌ها، گردهمایی‌های خیریه و کمپین‌های آنلاین، منابع مالی مورد نیاز را جمع‌آوری می‌کنند.

ترویج هنر و فرهنگ

استفاده از رویدادهای هنری و فرهنگی به منظور جمع‌آوری پول برای مستمندان تجربه‌های موفقی داشته است. برگزاری نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها، نمایش‌های تئاتر و فیلم، با هدف جذب حمایت مالی مردم و تسهیل کمک به نیازمندان می‌تواند بسیار موثر باشد.

این تجربه‌ها نشان می‌دهد که با توجه به همکاری جامعه و استفاده از روش‌های نوین، می‌توان جمع‌آوری پول برای رفاه مستمندان را به عنوان یک راه موثر در کمک به نیازمندان مورد استفاده قرار داد.

باران مهر - کمک به ایتام - کمک به نیازمندان

اولویت‌های حمایت مالی صندوق

تأمین نیازهای اساسی، حمایت از تحصیلات، حمایت از اشتغال، بهبود شرایط سکونت و بهبود سطح بهداشت و درمان از جمله اولویت‌های مهم می‌باشند. این اولویت‌ها باعث می‌شوند نیازمندان بهبود و رشد شرایط اجتماعی، اقتصادی و فردی خود را تجربه کنند و به صورت مستقل و با کیفیت زندگی کنند.

حمایت تحصیلی از مستمندان

طرح جمع‌آوری پول برای حمایت تحصیلی مستمندان می‌تواند تأثیرات بسیار مثبت و ماندگاری در زندگی افراد نیازمند داشته باشد. در زیر تاثیرات اصلی این طرح را برای شما آورده‌ام:

با تامین منابع مالی از طریق جمع‌آوری پول، مستمندان می‌توانند به آموزش برابر با سایر افراد جامعه دسترسی داشته باشند. با حمایت مالی و تسهیل مسیر تحصیلی، مستمندان بهره‌وری بیشتری از فرصت‌های تحصیلی خواهند داشت و ترغیب به پیشرفت و رشد در مسیر تحصیلی خود خواهند شد.

از سوی دیگر این طرح می‌تواند اثرات روانی مثبتی بر روحیه و اعتماد به نفس مستمندان داشته باشد. با داشتن امکانات لازم برای تحصیل، آنها احساس کمک و حمایت می‌کنند که به تغییر نگرش و تفکرات منفی و احساسات ناامیدی منجر می‌شود  که باعث بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی آنها خواهد شد.

تامین مایحتاج زندگی نیازمندان با حمایت‌های مالی

این حمایت‌ها می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارائه شوند و تأثیرات زیادی در زندگی نیازمندان دارند. در ادامه، تامین مایحتاج زندگی نیازمندان با حمایت مالی و غیرمالی امکان دستیابی به فرصت‌های اشتغال را فراهم می‌کند. با تأمین نیازهای اولیه زندگی، آنان می‌توانند با نگرانی کمتری به جستجوی شغل بپردازند و برای خود و خانواده خود تأمین کننده باشند.

حمایت مالی به نیازمندان کمک می‌کند تا از شرایط فقر و نیازمندی خارج شوند. در کل، حمایت در تامین مایحتاج زندگی نیازمندان بهبود شرایط زندگی آنان را تحقق می‌بخشد و امکانات لازم را برای رشد و توسعه شخصیت و اجتماعی آنان فراهم می‌کند.

اشتغال زایی با حمایت های مردمی برای مستمندان

اشتغال زایی یک راه کار موثر برای افزایش فرصت‌های اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی آنان است. با استفاده از حمایت‌های مالی مردمی، مستمندان می‌توانند به صورت مستقل و خودکفا فعالیت‌های اقتصادی را آغاز کنند و درآمد پایداری را برای خود فراهم کنند. این راهکار به ویژه در شرایطی که مستمندان به دلیل محدودیت‌های مالی و عدم دسترسی به منابع مالی، امکان راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای خود را ندارند، بسیار مؤثر است.

حمایت‌های مالی مردمی، مستمندان را قادر می‌سازد تا به منابع مالی لازم برای راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای خود دسترسی داشته باشند. این منابع مالی می‌توانند شامل تأمین سرمایه اولیه، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات، هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی و سایر هزینه‌های مربوط به راه‌اندازی کسب و کار باشند.

حتی دوره‌های آموزشی و مهارت‌دهی مرتبط با حوزه کسب و کار خود دسترسی پیدا کنند. این آموزش‌ها و مهارت‌ها به آنان کمک می‌کند تا بهبود فنی و حرفه‌ای خود را تجربه کرده و به طور مؤثرتری در کسب و کار خود عمل کنند. همچنین قادر خواهند بود کسب و کارهای کوچک و میکرو خود را راه‌اندازی کنند. این کسب و کارها می‌توانند شامل تولید کالا یا ارائه خدمات، تجارت و فروش محصولات، خدمات حرفه‌ای و سایر فعالیت‌های اقتصادی باشند. با راه‌اندازی این کسب و کارها، مستمندان می‌توانند درآمد پایداری را تأمین کرده و بهبود وضعیت اقتصادی خود را تجربه کنند.

حمایت مالی به عنوان یک ابزار قدرتمند می‌تواند به مستمندان کمک کند تا به صورت مستقل در اقتصاد جامعه مشارکت کنند و به بهبود وضعیت زندگی خود امیدوار باشد.

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان قم یک موسسه غیرانتفاعی است که به منظور حمایت از مستمندان و بهبود وضعیت زندگی آنان فعالیت می‌کند. این موسسه با استفاده از طرح‌های جمع‌آوری پول، منابع مالی لازم را تأمین می‌کند تا به نیازمندان کمک کند.

موسسه خیریه باران مهر و عاطفه

نحوه فعالیت موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان قم در طرح‌های جمع‌آوری پول برای مستمندان

 

 ایجاد صندوق خیریه

موسسه می‌تواند یک صندوق خیریه را تشکیل داده و از طریق این صندوق، از مردم و جامعه حمایت مالی جمع‌آوری کند. این صندوق می‌تواند به شکل حساب‌های بانکی و یا پلتفرم‌های جمع‌آوری مالی آنلاین ایجاد شود.

برگزاری کمپین‌های جمع‌آوری پول

موسسه می‌تواند کمپین‌های جمع‌آوری پول را برگزار کند تا افراد به طور مستقیم به حمایت مالی از مستمندان دعوت شوند. این کمپین‌ها می‌توانند در قالب کمپین‌های آنلاین، برنامه‌های تلویزیونی یا رویدادهای عمومی برگزار شوند.

ارائه گزارش و شفافیت مالی

موسسه به جامعه گزارش مالی دقیق و شفاف ارائه میدهد تا افرادی که به طرح جمع‌آوری پول مشارکت می‌کنند، اعتماد خود را حفظ کنند. این گزارش‌ها می‌توانند شامل میزان جمع‌آوری شده، مصارف مالی و نحوه استفاده از منابع مالی باشند.

شما نیز برای سهیم شدن در این همدلی و مهربانی برای نیازمندان به شماره کارت موسسه حمایت های خود را واریز نموده و یا از طریق سایت حمایت خود را انجام دهید.

حمایت از سالمندان: گنجینه‌های زندگی، بهترین پشتیبانان ما

یکی از بزرگترین نشانه های انسانیت در همه افراد، کمک و حمایت از سالمندان است. ما در مجموعه موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان تا به حال در مورد مسائل مختلف نیازمندانی چون: کودکان بدون سرپرست، زنان سرپرست خانوار و همچنین افراد بیمار در مقالات مختلف صحبت کرده ایم و در این مقاله می خواهیم در مورد حمایت از سالمندان و مسائل مختلف آن ها بپردازیم.

 

 

سالمندان چه کسانی هستند؟

 

افرادی که توانایی ذهنی و جسمی آن ها بر اثر کهولت سن پایین آمده است و در بیشتر اوقات توانایی انجام بسیاری از امور شخصی خود را ندارند. به طور کلی افرادی که سن آن ها 65 به بالا و یا نزدیک به این سن باشد جزو سالمندان در نظر گرفته میشود. ممکن است برخی از سالمندان توانایی های ذهنی و جسمی آن ها حتی بالا باشد ولی به خاطر بالا بودن سن احتمالا برای انجام امور خود دچار مشکل باشد.

 

 

چرا افراد مسن به خانه سالمندان می روند؟

 

نگهداری از سالمندان دارای شرایط خاصی است و مراقبت از آن ها، پشتکار بالایی میخواهد. به همین دلیل برخی به منظور نگهداری بهتر از سالمندان آن ها را به خانه های سالمندان میسپارند.

در ادامه به برخی از مسائل مورد نیاز آن ها خواهیم پرداخت.

 

 

 • رفع احساس تنهایی

بسیاری از سالمندان به دلیل کهولت سن نمیتوانند به خوبی با دیگر افراد جامعه ارتباط خوبی داشته باشند به همین دلیل آن ها در خانه ی سالمندان راحت تر هستند چرا که به سهولت میتوانند با یکدیگر دوست شوند و ارتباطات خوبی با یکدیگر داشته باشند.

 

 

 • تامین شرایط بهداشتی نیازمندان

سالمندان به انواع شرایط بهداشتی نیاز دارند؛ چرا که بسیاری از آن ها توانایی های جسمی شان بسیار کاهش پیدا کرده است و نیاز به مراقبت های خاص در تعداد دفعات بالا نیاز دارند.

 

 

 • کاهش هزینه های مراقبت

مراقبت از افراد مسن می تواند هزینه های بالایی داشته به عنوان مثال اگر شما در طول روز به فعالیت های اقتصادی خود میپردازید، به همین خاطر لازم است تا کسی را استخدام کنید تا در زمان نبودن شما بتواند از افراد مسن نگهداری کند. مقدار هزینه ی پرداختی شما برای اینکه کسی در خانه شما بخواهد از فرد سالمند مراقبت کند بیشتر از هزینه های پرداختی شما به موسسه خواهد بود.

 

 

 • تامین امنیت

اگر شما فرد مورد اطمینانی را ندارید که در خانه ای که میخواهید از سالمندان نگهداری شود، یا باید فردی را استخدام کنید که اطمینان به افراد جدید میتواند مشکل آفرین باشد و یا اینکه سالمندان را به خانه های سالمندان بسپارید تا آن ها، با امنیت بالا از سالمندان شما مراقبت کنند.

 

 

 • دسترسی به انواع خدمات

سالمندان به خدماتی مانند گردشگری، نظافتی، لباس شویی، سرویس دهی، سرویس های غذا و … نیاز دارند. که در خانه های سالمندان به خوبی از این خدمات پشتیبانی و به سالمندان ارائه می گردد.

 

 

چرا برخی از سالمندان تنها هستند؟

 

تنها بودن سالمندان میتواند علت های مختلفی داشته باشد. از جمله علت های آن میتوان: دوری از دیگر اعضای خانواده خود از نظر جغرافیایی، مشکلات مالی، کاهش فعالیت های اجتماعی، محدودیت های جسمی و روانی، فقدان همسر و یا دوستان و … نام برد.

کمک به نیازمندان

چگونه می توانیم به سالمندان کمک کنیم؟

 

سالمندان به علت دلایلی که در بالا آورده شده بود به کمک های مختلفی نیاز دارند. ما در طول روز مره می توانیم کمک های مختلفی برای سالمندان انجام دهیم. از جمله ی این کمک ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

برقراری ارتباط:

 

برقراری ارتباط با سالمندان بر روی سلامت ذهن و جسم آن ها بسیار تاثیر گذار است. به صورت معمول اگر شما بتوانید با یک فرد سالمند تعامل های خوبی در صحبت کردن داشته باشید، فرد سالمند احساس ارزشمندی و توجه بیشتری دریافت میکند در این صورت آن ها سلامت فکری خوبی خواهند داشت. همچنین وقتی که روحیه افراد سالمند بالا باشد میزان شور و اشتیاق آنها برای ادامه زندگی بیشتر خواهد بود.

 

 

کمک در انجام امور روزمره:

 

بسیاری از سالمندان به علت کهولت و کاهش توانایی های جسمی و ذهنی برای انجام امور روزمره شخصی شان نیاز به همراهی و کمک ما دارند؛ به طور مثال میتوانیم با آن ها در حال تماشای فیلم، کمک به لباس پوشیدن و… کمک کنیم.

 

 

کمک به تامین امور بهداشتی و پزشکی:

 

سالمندان همان طور که در بالاتر به آن اشاره شده بود به موارد بهداشتی و پزشکی مختلفی نیاز دارند. ما میتوانیم با فراهم آوردن وسایل بهداشتی و پزشکی، دارو ها، گرفتن پرستار، حمایت از آنها برای انجام ورزش های سبک و … کمک کنیم.

 

 

ایجاد فضا های اجتماعی:

 

در بین سالمندان بسیار شایع است که بخاطر برخی از موارد بالا تنهایی را برگزینند. به همین خاطر ما می توانیم با فراهم کردن فضا های اجتماعی و انگیزه دادن به سالمندان برای همکاری و مشارکت در این فضا ها با آن ها تعامل بیشتری برقرار کنیم. در اینصورت انگیزه آن ها برای تنهایی و تنها بودن کاهش پیدا کرده و با دیگران تعامل بیشتری خواهند داشت.

 

 

بهترین راه برای حمایت از سالمندان چیست ؟

 

کمک کردن به سالمندان می تواند از ما انرژی و تایم بالایی را بگیرد. مخصوصا اگر علاقه مند به کمک به سالمندان هستید و دوست دارید به خانه سالمندان رفته و دل آن ها را شاد کنید ولی تایم مناسبی با توجه به مشغله ها و دغدغه های امروزه، نمیتوانید خالی کنید.

پیشنهاد ما این است که کمک های خود را از طریق موسسات خیریه برای سالمندان انجام دهید. در حال حاضر سالمندانی وجود دارند که نمیتوانند هزینه های خانه های سالمندان را بپردازند، همچنین فرد مناسبی برای حمایت، پشتیبانی و کمک کردن به این عزیزان وجود ندارد و در حال حاضر زندگی سختی دارند.

افراد سالمندی شرایط زندگی خوبی ندارند توسط موسسه های خیریه حمایت می شوند تا بتوانند حداقل باق مانده سال های عمرشان کمی زندگی بهتری داشته باشند. برای اطلاع از روند حمایت های موسسات خیریه از سالمندان در ادامه با ما همراه باشید.

حمایت درمانی

روند موسسه خیریه باران مهر و عاطفه نیکان برای سالمندان

 

برخی از سالمندان در خانه های خود در حال سکونت هستند و یا علاقه ای برای رفتن به خانه های سالمندان ندارند و یا از پس هزینه های آن برنمی آیند. علی ایحال برخی سالمندان با سختی های بسیاری در طول روزمره دست و پنجه نرم میکنند. موسسه این سالمندان را پس از تحقیقات جذب کرده و برای رفع مشکلات آن ها و ارائه خدمات مناسب به آن ها برنامه ریزی های مختلفی را تدارک میبیند.

موسسه به صورت معمول برای سالمندان بسته های کمک معیشتی شامل مواد غذایی و لوازم بهداشتی که در مدت حداقل 40 روز به طور معمول مصرف می کنند ارسال می کند. و در صورتی که وسایل خانه و آشپزخانه نیاز داشته باشد آن ها را تامین میکند. حتی در برخی از موارد اگر محل سکونت فرد سالمند نیاز به تعمیر و یا بازسازی داشته باشد، این کار صورت میگیرد و در صورتی که جایی برای زندگی نداشته باشد مکانی را برای سکونت فرد سالمند در نظر خواهند گرفت. همچنین در صورتی که فرد سالمند بیمار باشد، هزینه های درمان ایشان نیز تامین خواهد شد.

 

 

کمک برای حمایت های درمانی از سالمندان

 

افراد سالمند به صورت معمول هزینه های درمانشان نسبت به افرادی که جوان هستند بالاتر بوده و تعداد دفعات نیاز آنها به پزشک هم بیشتر است و همچنین بیشتر سالمندان دو یا چند بیماری را همزمان با هم دارند. شما میتوانید با کمک به موسسات خیریه در هزینه های درمانی سالمندان سهیم باشید. و بدین طریق از سالمندان برای داشتن زندگی بهتری حمایت کنید.

 

 

حمایت از سالمندان نیازمند حامی

 

برخی از سالمندان در طول ماه و به صورت مداوم نیاز به حمایت دارند. از انواع حمایت هایی که در مطالب فوق گفته شد، این سالمندان هم به آنها نیاز دارند. ولی تفاوت در این است که برای این سالمندان باید این خدمات و حمایت ها به صورت مداوم باشد. اکثر سالمندان به این حامیان نیاز دارند.

 

راه های ارتباط با ما

025-32908112

قم بلوار امین کوچه 19 پلاک 26

info@baranmehr.com 

خبرنامه

آخرین اخبار و به روز رسانی را دریافت کنید

ارتباط با ما

©تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بنیاد باران مهر و عاطفه است.